Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NIERUCHOMOŚCI

28 kwietnia 2015

Skutki podatkowe zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntów, wycofanych uprzednio z działalności gospodarczej

222

Kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, wycofanej z działalności gospodarczej na potrzeby własne jej właściciela, będzie stanowiła przychód z działalności gospodarczej, jeśli od momentu wycofania jej z działalności gospodarczej na potrzeby własne do momentu sprzedaży nie upłynie okres 6 lat liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wycofanie do dnia jej odpłatnego zbycia.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 13 kwietnia 2015 roku nr IBPBI/1/4511-86/15/BK

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą. Uzyskiwane z tej działalności dochody opodatkowuje na zasadach ogólnych wg 19% stawki podatku liniowego. W 2006 r. na cele prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie produkcji nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, dokonał zakupu nieruchomości składającej się z kilku działek (oddanych w użytkowanie wieczyste do 5 grudnia 2089 r.) oraz budynków stanowiących odrębną własność, w których jako właściciel działek wpisany jest Skarb Państwa, zaś jako użytkownik wieczysty działek oraz właściciel budynków stanowiących odrębna nieruchomość wpisany jest Wnioskodawca.

W 2014 r. Wnioskodawca zmienił profil działalności, skupiając się wyłącznie na osiąganiu przychodów z tytułu najmu składników majątku będącego własnością firmy. W związku z faktem, że część działek – niezabudowanych, zakupionych w ramach ww. transakcji, choć była wprowadzona do ewidencji środków trwałych nie była dotychczas i nadal nie jest wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej, pojawiły się plany ich odsprzedaży lub wycofania z firmy na potrzeby własne podatnika. Dla zrealizowania tego celu dokonano notarialnego podziału części działek – tak aby wyodrębnić działki, które nie są wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotowe działki – zostały one określone jako tereny usług komercyjnych w zakresie handlu z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową lub usługowo-mieszkaniową.

Czy ewentualna sprzedaż którejś z działek, wycofanych uprzednio na potrzeby własne podatnika, przed upływem 6 letniego okresu od momentu przekazania ich na potrzeby własne będzie traktowana jako przychód z działalności gospodarczej i opodatkowana podatkiem dochodowym wg 19% stawki liniowej?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Dyrektor po zapoznaniu się z przedmiotową sprawą powołał się na art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. c) tej ustawy, zgodnie z którym źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatne...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.