Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , PODSTAWA OBLICZENIA I WYSOKOŚĆ PODATKU (art. 26-30e) , NIERUCHOMOŚCI

5 września 2014

Odliczenie przez małżeństwo nakładów na remont mieszkania

218

Jeżeli wydatki na zakup i remont mieszkania poczynione zostały w czasie trwania wspólności małżeńskiej ustawowej to każdy z małżonków ma prawo do uwzględnienia w rozliczeniu 50% kosztów. Bez znaczenia pozostaje fakt, która z współmałżonków widnieje na fakturze jako nabywca.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 10 lipca 2014 r. nr IBPBII/2/415-447/14/MM

Sytuacja Podatnika

W 2010 r. Wnioskodawca wspólnie z małżonkiem mając współwłasność majątkową nabyli mieszkanie na kredyt hipoteczny. Mieszkanie było w stanie deweloperskim, stąd też małżonkowie musieli ponieść nakłady na remont w celu przystosowania mieszkania do zamieszkania. Środki finansowe na remont również pochodziły z zaciągniętego wspólnie na ten cel kredytu hipotecznego. Nakłady na remont obejmowały zakup materiałów budowlanych i instalacyjnych co zostało udokumentowane fakturami VAT. Zakupami tych materiałów głównie zajmował się współmałżonek Wnioskodawcy, stąd też on najczęściej figuruje na fakturach jako nabywca. Małżonkowie wspólnie też rozliczyli zwrot VAT na materiały budowlane, gdzie oznaczenie nabywcy nie budziło żadnych zastrzeżeń ze strony urzędu skarbowego. Jednak w lipcu 2013 r. małżonkowie sprzedali mieszkanie. W grudniu 2013 r. małżeństwo zakończyło się rozwodem. W rozliczeniu PIT-39 zarówno przychody ze zbycia jak i koszty nabycia byli małżonkowie rozliczyli po połowie, gdyż zbywane mieszkanie stanowiło ich współwłasność majątkową i było sfinansowane z ich wspólnych (kredytowych) środków.

Wnioskodawca nie wie czy pozostały dochód ze zbycia mieszkania przeznaczy na własne cele mieszkaniowe, stąd też zapłacił należny podatek. Czy jest zasadnym rozliczenie nakładów remontowych po połowie przez każdego z małżonków, mających współwłasność majątkową i finansujących te nakłady ze wspólnych środków kredytowych niezależnie od tego, który z nich figuruje jako nabywca na fakturze?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, jednocześnie koszt nabycia,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.