Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m)

7 czerwca 2015

Różnice kursowe w podatku dochodowym w związku z przewalutowaniem kredytu

196

Konwersja kredytu nie stanowi przesłanki powstania w dniu jej dokonania podatkowych różnic kursowych. Nie dochodzi bowiem do spłaty udzielonego kredytu wyrażonego w walucie obcej.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku nr IBPBI/2/4510-112/15/JD.

Stanowisko Podatnika

Wnioskodawca jest spółką zawiązaną celem realizacji inwestycji w postaci budowy centrum handlowego. Budowa centrum handlowego była finansowana z kilku źródeł, w tym z udzielonego Spółce kredytu bankowego. W wyniku zawartej Umowy, Wnioskodawca otrzymał od Banku Kredyt Budowlany wyrażony w PLN, przeliczonych po kursie ustalonym dla transakcji FX Forward, do których zawarcia z Bankiem Spółka została zobowiązana w Umowie. Kredyt Inwestycyjny stanowi stałą kwotę i jest on spłacany w walucie EUR.

Kredyt Budowlany udzielony w PLN, po spełnieniu określonych w Umowie warunków podlega na wniosek Spółki konwersji na Kredyt Inwestycyjny wyrażony w EUR. Kredyt Inwestycyjny stanowi stałą kwotę, (co do zasady nie są możliwe dalsze ciągnienia transz Kredytu) i jest on spłacany w walucie EUR. Kursem właściwym dla przewalutowania kredytu w PLN na kredyt w EUR w ramach dokonywanej konwersji jest kurs zastosowany dla transakcji FX Forward zawartej między Bankiem a Wnioskodawcą.

Na podstawie zawartej Umowy Spółka jest zobowiązana do spłaty Kredytu Inwestycyjnego, zgodnie z uzgodnionym z Bankiem harmonogramem spłaty. EUR jest walutą rozliczeń i dokonywania płatności w odniesieniu do przewalutowanego Kredytu Inwestycyjnego. Spółka jest zobowiązana do zawierania transakcji wymiany waluty wyłącznie z Bankiem. Kurs dla każdej takiej transakcji będzie negocjowany odrębnie lub - w razie braku porozumienia - będzie ustalany w oparciu o tabele kursów Banku.

Czy w związku z dokonanym przewalutowaniem kredytu będą powstawać w przyszłości różnice k...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.