Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

5 marca 2015

Rozliczenie środków przekazanych podatnikowi przez pracodawcę zagranicznego na wykonanie przez niego obowiązków płatnika składek ZUS

192

Otrzymanie środków pieniężnych z tytułu wpłacenia w imieniu pracodawcy składek na ubezpieczenie zdrowotne należy wykazać w zeznaniu podatkowym rocznym. Natomiast nie należy wykazywać w zeznaniu rocznym, jako przychodu otrzymanych środków pieniężnych z tytułu wpłacenia w imieniu pracodawcy składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, w części finansowanej ze środków pracodawcy.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22 stycznia 2015 roku nr IBPBII/1/415-862/14/MK

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca zawarł ze spółką prawa niemieckiego (odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) umowę o pracę na czas oznaczony (2 lata). Miejsce jego pracy jest zgodne z jego miejscem zamieszkania na terytorium Polski. Oprócz postanowień w zakresie czasu pracy, wymiaru urlopu, tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony danych – umowa o pracę zawiera szczególne postanowienia w zakresie wynagrodzenia. Zgodnie z tymi postanowieniami Wnioskodawca obok wynagrodzenia brutto otrzyma ponadto część ubezpieczenia finansowaną przez płatnika składek. Pracodawca przenosi na pracownika obowiązki dotyczące wyliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz składek dotyczących funduszy ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego i Funduszu Pracy. Postanowienia takie są zgodne z obowiązującym prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, a także regulacji wynikających z akcesji Polski do Unii Europejskiej. Od 1 maja 2004 r. pracodawcy zagraniczni z państw członkowskich Unii, nieposiadający w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa, z tytułu zatrudniania tu (tj. w Polsce) pracowników zobowiązani są do wypełniania obowiązków płatnika składek w zakresie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego i Funduszu Pracy. Jednak taki pracodawca zagraniczny (niemający w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa) może zawrzeć m.in. z zatrudnionym pracownikiem umowę, na podstawie której pracownik ten przejmie obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych, tj. obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń, rozliczania oraz opłacania składek na własne ubezpieczenia, w zastępstwie pracodawcy zagranicznego.

Czy w powyższej sytuacji Wnioskodawca powinien w zeznaniu rocznym w kwocie przychodu wykazać wyłącznie kwotę wynagrodzenia otrzymanego od pracodawcy w wysokości brutto bez uwzględnienia otrzymanych kwot od pracodawcy z tytułu wpłacenia w jego imieniu opisanych składek, a w szczególności na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także Fundusz Pracy?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W niniejszej interpretacji Dyrektor odniósł się do ustalenia źródła przychodów i jego wysokości w związku z przekazaniem przez pracodawcę kwot na składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Poza przepisami prawa krajowego należy w tej sytuacji również uwzględnić postanowienia porozumienia, o którym mowa w art. 21 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Na mocy tego porozumi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.