Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , AMORTYZACJA , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23) , NIERUCHOMOŚCI

1 grudnia 2014

Prawo do stawki indywidualnej ulepszonego budynku niemieszkalnego

190

Podatnik ma możliwość do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% rocznie, jeśli budynek niemieszkalny został wprowadzony do ewidencji środków trwałych podatnika po raz pierwszy lub został on ulepszony w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 8 października 2014 roku nr ITPB1/415-979/13/14-S/PSZ

Sytuacja Podatnika

W dniu 30 marca 2012 r. wspólnicy spółki cywilnej wnieśli do majątku spółki wkład niepieniężny w postaci działki zabudowanej czterokondygnacyjnym budynkiem murowanym. W dniu 17 czerwca 2010 r. decyzją Prezydenta Miasta zatwierdzony został projekt budowlany i udzielono spółce jawnej pozwolenia na budowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku. W wyniku zmian w strukturze podmiotowej decyzją z dnia 15 lipca 2010 r. przeniesiono decyzję o pozwoleniu na budowę z poprzedniego inwestora - spółki jawnej na rzecz nowego inwestora - spółki cywilnej. W pozostałym zakresie decyzja z dnia 17 czerwca 2010 r. pozostała aktualna.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że budynek o którym mowa, pierwotnie stanowiący budynek mieszkalny, został poddany pracom polegającym na przebudowie na budynek usługowy. Prace polegały na dobudowie lukarn, remoncie elewacji kamienicy, rozbudowie kamienicy o 3-kondygnacyjną część usługową z tarasem widokowym, rozbiórce kabla elektrycznego, budowie ściany fasadowej. W trakcie prac doszło do wzmocnienia konstrukcji budynku, dobudowy ścian i stropów, remontu elewacji, remontu dachu oraz wykonania na nowo wszystkich instalacji budynku, wybudowania windy oraz kompleksowego wykończenia wnętrz. W ich efekcie budynek przeszedł gruntowną modernizację. Przedmiotowy budynek nigdy wcześniej nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych podatnika. Ponadto wskazano, że był wykorzystywany przed jego nabyciem ponad 60 miesięcy, zarówno na cele mieszkalne, jak i jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

W efekcie, obiekt zmienił swoją funkcję z mieszkalnej na usługową oraz przeszedł gruntowną modernizację, polegającą na jego znaczącym ulepszeniu. Wartość budynku przed dokonaniem nakładów wynosiła 1.427.000 zł, a w chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonej modernizacji wynosi ona 7.799.139 zł 87 gr.

Prace dokonywane były w okresie od 16 sierpnia 2010 r. do dnia 8 marca 2013 r. W okresie od 16 sierpnia 2010 r. do dnia 29 marca 2012 r. nakłady dokonywane były na składnik majątku nie wchodzący w skład majątku spółki, a od dnia 29 marca 2012 r. do dnia 8 marca 2013 r. budynek ten stanowił już składnik majątku spółki.

Oddanie budynku do użytku jako budynku usługowego (hotelu) nastąpiło dnia 9 marca 2013 r. W tym dniu nastąpiło rozpoczęcie wykonywania w nim działalności gospodarczej, polegającej na prowadzeniu hotelu oraz wprowadzenie do ewidencji środków trwałych.

Ponadto ww. budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych podatnika jako budynek usługowy symbol KŚT 109.

Czy istnieje możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla budynku wprowadzonego po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych podatnika, z zastosowaniem indywidualnej stawki amortyzacji w wysokości 10 % rocznie na podstawie art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W dniu 14 lip...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.