Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , ROZLICZENIA PŁATNIKA

2 lipca 2015

Opodatkowanie wypłaconych odsetek za zwłokę od nieterminowej wypłaty dywidendy

182

Walne zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło uchwałę o wypłacie z zysku za 2013 roku dywidendy wspólnikom (wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne). Ponieważ wypłata dywidendy nastąpiła z prawie rocznym opóźnieniem, wspólnikom oprócz dywidendy wypłacone zostały odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie dywidendy. Do jakiego rodzaju przychodów należy zakwalifikować otrzymane odsetki i jak wygląda ich opodatkowanie podatkiem dochodowym?

ODPOWIEDŹ

Wypłacone przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością odsetki za zwłokę od nieterminowej wypłaty dywidendy, stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na spółce zgodnie z art. 42a ciążyć będzie obowiązek sporządzenia informacji o wysokości wypłaconych odsetek PIT-8c, oraz przekazanie go wspólnikom oraz naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Nie będą na niej natomiast ciążyć obowiązki płatnika w związku z wypłatą tych odsetek. Obowiązek rozliczenia się z podatku z tytułu otrzymanych odsetek za zwłokę obciążać będzie wspólnika, który takie odsetki otrzymał.

UZASADNIENIE

W myśl art. 191 Kodeksu spółek handlowych wspólnikowi spółki z ograniczona odpowiedzialnością przysługuje prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Zysk dzieli się w stosunku do udziałów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników, a jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda wypłacana jest w dniu określonym przez zarząd.

W przypadku, gdy pomimo powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy, spółka nie dokonała w wyznaczonym dniu należnych wypłat udziałowcom spółki, przysługuje im prawo do otrzymania odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty dywidendy. Instytucja odsetek od nieterminowego wykonania zobowiązania uregulowana została w art. 481 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem i okolicznością, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W przypadku gdy stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe.

W oparciu o powyższe wyjaśnienia należy stwierdzić, iż:

  • odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty dywidendy nie mają charakteru świadczenia odszkodowawczego,

  • wypłacone odsetki nie stanowią części należności głównej jaką jest dywidenda, tym samym nie mogą zostać zaliczone do przychodów z kapitałów pieniężnych.

Powyższe wynika z zacytowanego powyżej art. 481 k.c. - dotyczy stwierdzenia zawartego w pkt 1. Natomiast jeśli chodzi o twierdzenie z pkt 2, to zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału. W związku z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę