Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE

2 czerwca 2015

Niedopełnienie obowiązku przez płatników zaliczek

203

Spółka nie pobrała zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu płatnika (błędnie zakwalifikowano wypłacone odszkodowanie, wypłata winna być potraktowana jako wynagrodzenie). Organ wydał decyzję o odpowiedzialności podatkowej spółki jako płatnika określającej wysokość niepobranego podatku. Czy zapłacone zobowiązanie będzie stanowić koszt uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

Nie, zapłacone zobowiązanie nie będzie stanowić kosztu uzyskania przychodu.

UZASADNIENIE

Sytuacja, w której płatnik dokonuje nieprawidłowej kwalifikacji źródła przychodu rodzi szereg konsekwencji, i tym samym, chcąc odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie w pierwszej kolejności należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, która w art. 8 definiuje pojęcie płatnika. I tak, płatnikiem jest osoba obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku, w tym także zaliczki na podatek, i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Na mocy art. 30 tejże ustawy, płatnik, który nie wykonał swoich obowiązków w zakresie obliczenia podatku, pobrania go od podatnika oraz wpłacenia we właściwym terminie organowi podatkowemu, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany, a niewpłacony. Powyższe oznacza, że podatnik nie ponosi odpowiedzialności za zaliczki na podatek, bowiem do ich pobrania zobowiązany jest płatnik. W takiej sytuacji organ podatkowy może dochodzić niezapłaconej (lub zaniżonej) zaliczki jedynie od płatnika. Należy zatem zauważyć, iż przytoczony przepis całkowicie uwalnia podatnika od odpowiedzialności w sytuacji, gdy jego pracodawca zaniży wartość przychodu pracownika ze stosunku pracy albo w ogóle takiego przychodu nie wykaże.

Zgodnie z dyspozycją art. 30 § 4 Ordynacji podatkowej, jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi okoliczność, o której mowa w § 1, organ ten wydaje decyzję o odpowiedzialności podatkowej płatnika, w której określi wysokość należności z tytułu niepobranego lub...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.