Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA

3 stycznia 2015

Kiedy wydatki na usługi medyczne ponoszone przez pracodawcę stanowią przychód podlegający opodatkowaniu

199

Spółka wykupiła świadczenia medyczne (usługi medyczne dodatkowe) dla wszystkich pracowników. Za usługi świadczone w ramach niniejszej umowy spółka opłaca wynagrodzenie ryczałtowe. Osoby objęte pakietem medycznym podpisały pisemną deklarację wyrażając zgodę na objęcie ich tym pakietem. Czy objęcie przez spółkę pracowników tzw. pakietem medycznym, uprawniającym ich do korzystania ze świadczeń medycznych realizowanych przez placówkę medyczną na podstawie zawartej z pracodawcą umowy, stanowi dla nich przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

ODPOWIEDŹ

Objęcie przez Spółkę pracowników tzw. pakietem medycznym należy uznać za „inne nieodpłatne świadczenie”. Wskazane świadczenie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

Zasady opodatkowania świadczeń medycznych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników należy rozpatrywać w kontekście zapisów zawartych w art. 11 i art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof). I tak, stosownie do przepisu art. 12 ust. 1 updof, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Przy czym za odpłatne świadczenie należy rozumieć świadczenie "nie wymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne". Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b. W świetle natomiast art. 11 ust. 2a pkt 2 updof wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się - jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu.

Zatem w przedstawionej sytuacji niezbędne jest ustalenie czy w tym konkretnym przypadku tj. wykupienie przez pracodawcę i przekazanie pakietu świadczeń medycznych pracownikom, stanowi nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z mocy wyżej wskazanych przepisów.

Przepisy w powyższym zakresie budziły wiele wątpliwości i kontrowersji zarówno wśród podatników jak i organów podatkowych....

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.