Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OPODATKOWANIE ZRYCZAŁTOWANE , NIERUCHOMOŚCI

2 czerwca 2015

Działalność gospodarcza i najem prywatny opodatkowany ryczałtem - odliczenie składki zdrowotnej

267

Mój klient prowadzi działalność gospodarczą, przychody z tej działalności opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Miesięczne zaliczki są obliczane z uwzględnieniem zapłaconych składek ZUS. Składki społeczne odejmowane są od przychodów, a składki zdrowotne odliczane od podatku. Od tego roku poza prowadzoną działalnością gospodarczą podatnik podpisał umowę najmu prywatnego. Jako formę opodatkowania przychodów z najmu także wybrał ryczałt. Czy obliczając wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy powinno się uwzględniać łącznie wszystkie przychody podatnika (z działalności gospodarczej i najmu prywatnego) i po odliczeniu składek ZUS i należnych zaliczek za poprzednie miesiące, dokonywać wpłaty jednej zaliczki na podatek dochodowy? Wątpliwość naszą budzi fakt, że pomimo złożenia oświadczenia o opodatkowaniu przychodów z najmu prywatnego ryczałtem ewidencjonowanym opłacanym co miesiąc, nie ma należnej zaliczki na podatek dochodowy (w miesiącach, w których nie uzyskano żadnych przychodów z działalności gospodarczej, natomiast uzyskano przychód z najmu prywatnego i zapłacono składki ZUS, zaliczka na podatek dochodowy wynosi zero złotych). Czy Urząd Skarbowy może naliczyć odsetki od zaległości podatkowych na zaliczki do dnia złożenia zeznania rocznego PIT-28 ?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę obliczenia podatku stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2 3b-3e,4-4e i 6 lub 24b ust.1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:

  • zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,

  • potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika

  • na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, z tym że w przypadku podatników osiągających przychody z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, tylko w części obliczonej od przychodu podlegającego opodatkowaniu;

Dodatkowo zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a) updof podatek obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przy czym kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.