Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA

3 stycznia 2015

Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów w przypadku umowy o dzieło

168

Jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej oprócz wynagrodzenia za pracę otrzymuję również wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o dzieło. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przy umowie o dzieło w przypadku korzystania z praw autorskich lub rozporządzania tymi prawami wynoszą 50% uzyskanego przychodu, z tym że od 2013 r. ich wysokość nie może przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej, chyba że podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w ustawie. Czy za dowód poniesienia powyższych kosztów można przyjąć koszty uzyskania przychodów naliczone przez płatnika i wykazane w PIT-11?

ODPOWIEDŹ

W przypadku gdy wysokość kosztów uzyskania przychodów od przychodów, o których mowa w art 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przekroczy 1/2 górnej granicy skali podatkowej, zastosowanie wyższych kosztów uzyskania przychodów będzie możliwe gdy podatnik udowodni, że poniesione przez niego faktyczne koszty są wyższe od kosztów wynikających z zastosowania normy procentowej. Takimi dowodami nie są koszty wykazane przez płatnika w PIT-11.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są prawa majątkowe, za które uważa się w szczególności przychody z praw majątkowych (praw autorski i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów) w tym odpłatnego zbycia praw majątkowych - innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c w/w ustawy. Z tym, że jeżeli z treści umowy o dzieło wynika, iż w związku z jej realizacją ma nastąpić przeniesienie praw autorskich, to przychód z tego tytułu należy zaliczyć nie do przychodów z umowy o dzieło, ale do przychodów z praw majątkowych.

Uregulowania dotyczące kosztów uzyskania przychodów zawarte są w rozdziale 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według art. 22 ust. 1 – pierwszego przepisu tego rozdziału – kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Niniejszy rozdział przewiduje dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów w następujący sposób:

  • albo na podstawie dowodów dokumentujących ich faktyczne poniesienie – wówczas dowody te określają wysokość poniesionych wydatków,

  • albo w sposób ryczałtowy, odpowiadający określonemu procentowi uzyskanego przychodu,

  • albo z góry ustalonej przez ustawodawcę kwocie tego kosztu – w przypadku kosztów uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r., koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.