Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , NIERUCHOMOŚCI

6 sierpnia 2019

Zwolnienie z podatku dochodowego sprzedaży mieszkania

169

Samo wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości – bez zaistnienia faktu przeniesienia jej własności w ustawowym terminie – nie przesądza o prawie do zwolnienia podatkowego. Dochód ze zbycia lokalu mieszkalnego należy opodatkować 19% podatkiem dochodowym w sytuacji, gdy w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia danej nieruchomości nie przeznaczono na realizację własnych celów mieszkaniowych (na nabycie lokalu mieszkalnego skutkujące uzyskaniem prawa jego własności czyli poprzez zawarcie notarialnej umowy sprzedaży).

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 7 czerwca 2019 roku, nr 0115-KDIT2-1.4011.141.2019.2.DW

Sytuacja Podatnika

Małżonkowie sprzedali lokal mieszkalny w dniu 12 lutego 2016r., a uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zamierzali przeznaczyć na zakup innej nieruchomości – mieszkania. Wnioskodawca wraz z żoną w dniu 12 maja 2017r. podpisali umowę porozumienia z firmą (Sp. z o.o. nie będąca deweloperem) na zakup lokalu mieszkalnego. Firma ta zawarła w dniu 23 listopada 2016r. umowę przedwstępną zakupu lokalu mieszkalnego z deweloperem, ale po kilku miesiącach postanowiła sprzedać lokal, a Wnioskodawca wraz z małżonką postanowili przedmiotowy lokal nabyć. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy małżonkami a firmą, lokal mieszkalny miał być przekazany do dnia 31 grudnia 2018r. Do tego dnia miała być również przeniesiona własność tej nieruchomości. Deweloper nie wywiązał się z umowy w deklarowanym pisemnie terminie i do tego czasu nie nastąpiło formalne przeniesienie własności przedmiotowej nieruchomości. Sprzedaż mieszkania ma nastąpić w II kwartale 2019 r.

Wnioskodawca wskazał, iż w latach 2017 - 2018 przeznaczył wraz z małżonką za zakup lokalu mieszkalnego pełną kwotę uzyskaną ze sprzedaży poprzedniej nieruchomości, na co posiadają stosowne dokumenty.

 

Stanowisko Dyrektora

Stosownie do art.21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Zgodnie z art.21 ust. 25 pkt 1 ustawy, za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się wydatki poniesione m.in. na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem (...).

Dyrektor wskazał, że aby możliwe było skorzystanie z ww. zwolnienia...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę