Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , OŚWIATA I KULTURA , ROZLICZENIA PŁATNIKA , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23)

25 listopada 2014

Zwolnienie z opodatkowania wynagrodzenia właściciela niepublicznego liceum

202

Środki z dotacji podmiotowej otrzymane z budżetu samorządu terytorialnego przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących placówki, w tym wynagrodzenie osoby zarządzającej i nadzorującej pracą szkoły będącej jednocześnie właścicielem niepublicznego liceum ogólnokształcącego na podstawie art. 21 ust. 1pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są zwolnione z opodatkowania tym podatkiem.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 15 października 2014 roku nr ITPB1/415822/14/KW.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawczyni prowadzi niepubliczne liceum ogólnokształcące z uprawnieniami szkoły publicznej na podstawie wpisu do ewidencji działalności oświatowej dokonanego przez starostę w dniu 19 lutego 2014 r. oraz decyzji starosty z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej. Działalność tej placówki jest finansowana z dotacji otrzymywanych ze starostwa powiatowego na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty oraz wpłat dokonywanych przez uczniów (czesne). W prowadzonej szkole Wnioskodawczyni wykonuje liczne obowiązki, a własne wynagrodzenie z tytułu prowadzonej działalności w liceum ogólnokształcącym ustaliła w przedziale kwotowym od 5.000 zł do 10.000 zł w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wypłacane co miesiąc w ostatnim dniu miesiąca. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest uzależniona od ilości uczniów jaka będzie uczęszcza do prowadzonej przez Wnioskodawczynię szkoły. Wynagrodzenie Wnioskodawczyni oraz wynagrodzenie pozostałych osób zatrudnionych w placówce na podstawie umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych jest w całości pokrywane z dotacji podmiotowej ze starostwa powiatowego.

Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni jako właściciela niepublicznego liceum ogólnokształcącego na prawach szkoły publicznej pokryte z dotacji podmiotowej ze starostwa powiatowego jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Analizując sytuację Podatnika oraz przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

  1. dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,

  2. ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

W świetle powyższego, środki finansowe pochodzące z dotacji i przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzenia właściciela niepublicznego liceum ogólnokształcącego,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.