Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , PRZYCHODY (art. 12-14)

7 czerwca 2015

Zwolnienie z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w zamian za objęcie nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki

199

W wyniku wniesionych wkładów pieniężnych Spółka uzyska przyrost majątku, który nie stanowi przychodu podatkowego, w związku z czym nie jest on uwzględniany przy ustalaniu dochodu do opodatkowania.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 11 marca 2015 roku nr IBPBI/2/423-1438/14/AP.

Sytuacja Podatnika

Spółka jest Spółką Akcyjną wchodzącą w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej - holdingu skupiającego spółki miejskie świadczące usługi o charakterze komunalnym. Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska.

Gmina Miejska powierzyła Spółce realizację zadania w ramach zadań własnych Gminy polegającego na przygotowaniu, budowie i eksploatacji Zakładu. Zadanie to będzie realizowane w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, jako element programu gospodarki odpadami w ramach statutowej działalności Spółki.

W dniu 4 kwietnia 2011 roku zawarta została Umowa Wykonawcza pomiędzy Gminą Miejską i Spółką. W Umowie Wykonawczej Gmina Miejska jako „Zamawiający” zobowiązała Spółkę jako „Wykonawcę” do wykonywania usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi z wykorzystaniem instalacji Z. Możliwe jest powierzenie przez gminę spółce komunalnej części zadań własnych za rekompensatą bez stosowania procedur zamówień publicznych - ale w ramach usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Umowa taka została zawarta z Wykonawcami i zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące rekompensaty, jej limitu, kontroli i przeglądu oraz wskaźniki służące do obliczania i wypłaty rekompensaty.

Zgodnie z zawartą Umową strony ustaliły, że na mocy § 3.14 Umowy Wykonawczej Zamawiający i Wykonawca wystąpić może sytuacja, w której Zamawiający dokona zatwierdzenia ceny za świadczenie usługi publicznej na poziomie niższym od wnioskowanego przez Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się dokonać, na wniosek Wykonawcy, podwyższenia kapitałów Wykonawcy z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania, w tym nakładów odtworzeniowych na majątek, w części sfinansowanych z dotacji ze środków wspólnotowych UE.

Natomiast zgodnie z § 5.1 Umowy Wykonawczej rekompensata całkowita jest przysporzeniem, otrzymanym przez Wykonawcę od Zamawiającego w dowolnej formie wyłącznie z tytułu i w celu pokrycia części kosztów związanych ze świadczeniem usług publicznych na podstawie Umowy oraz wszelkie inne przysporzenia, w tym dotacje, zwolni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.