Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 17)

26 sierpnia 2014

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym porad udzielanych przez Stowarzyszenie

188

Dochody Stowarzyszenia wydatkowane na cele statutowe wolne są od podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 14 lipca 2014 roku nr IBPBI/2/423-444/14/PC.

Sytuacja Podatnika

Zgodnie z § 10 Statutu Stowarzyszenia, celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom fizycznym, których nie stać na skorzystanie z porady profesjonalnego prawnika oraz podnoszenie społecznej świadomości prawnej. Ponadto § 11 Statutu stanowi, że Stowarzyszenie realizuje ww. cele m.in. poprzez:

  1. udzielanie darmowych porad prawnych osobom fizycznym,

  2. organizowanie spotkań z profesjonalnymi prawnikami,

  3. organizowanie konferencji i innych wydarzeń poświęconych problemowi świadomości prawnej społeczeństwa,

  4. promowanie postaw legalistycznych.

Stowarzyszenie w całości utrzymuje się ze składek członkowskich. Natomiast jedynym przychodem Stowarzyszenia podlegającym opodatkowaniu jest wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy, bowiem siedziba Stowarzyszenia mieści się w lokalu, który został Wnioskodawcy oddany w bezpłatne używanie na podstawie umowy użyczenia. Dochody Stowarzyszenia w całości przeznaczane są na cele statutowe, gdyż Wnioskodawca innej działalności nie prowadzi. Czy biorąc po uwagę opisany powyżej stan faktyczny, dochody Wnioskodawcy są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jako wydatkowane w całości na działalność dobroczynną oraz oświatową?

Stanowiska Dyrektora Izby Skarbowej

Dyrektor zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy uznając, że dochody Stowarzyszenia są wolne od podatku. Argumentując swoje stanowisko zauważył, że Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, tym samym ustala dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Dodatkowo Dyrektor zauważył, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzen...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.