Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Spółka została generalnym wykonawcą usług budowlanych. Część robót będzie zlecana podwykonawcom. Umowy z podwykonawcami będą przewidywały, że z każdej wystawionej przez nich faktury Spółka zatrzyma 5% wartości netto na okres 2 lat od zakończenia robót, tytułem kaucji gwarancyjnej. Czy Spółka będzie zobligowana do korygowania kosztów podatkowych po upływie 90 dni od zaliczenia wydatków na usługi podwykonawców do kosztów uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

Nie, Spółka nie będzie zobligowana do korekty kosztów uzyskania przychodów, gdyż zatrzymana część wynagrodzenia tytułem kaucji gwarancyjnej nie stanowi „należności nieuregulowanej”.

UZASADNIENIE

Obowiązek korygowania kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania płatności wynikających z dokumentów księgowych, na podstawie których wydatki zostały do tych kosztów zaliczone, wynika zarówno z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a odpowiednio z art. 24d updof i art. 15b. updop.

Przepisy obu ustaw pozwalają wyróżnić dwie podstawowe zasady korygowania kosztów. Po pierwsze, gdy zapłata nie nastąpi w terminie 30 dni, od upływu terminu płatności wskazanego na fakturze albo innym dokumencie stanowiącym podstawę ujęcia kosztów, a w drugim przypadku, gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni - zmniejszenia należy dokonać z upływem 90 dnia, licząc od daty zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, o ile należność nie została uregulowana w tym terminie. Przy czym zmniejszenia kosztów dokonuje się w miesiącach, w których upływają wskazane powyżej terminy. Korekta kosztów dotyczy również należności nieuregulowanych częściowo.

W branży budowlanej inwestorzy powszechnie zamieszczają w umowach o roboty budowlane klauzulę o zatrzymaniu części należności tytułem kaucji gwarancyjnej. Co do zasady, po upływie okresu gwarancji lub rękojmi, kaucja jest zwracana wykonawcy. W terminie płatności inwestor płaci zatem wykonawcy robót budowlanych wynagrodzenie, pomniejszone o czasowo zatrzymane zabezpieczenie.

Po stronie Spółki powstały wątpliwości, czy zatrzymanie kaucji gwarancyjnej będzie uznane za brak częściowego uregulowania należności, a w konsekwencji, czy będzie się to wiązało z koniecznością korygowania kosztów podatkowych.

W interpretacji indywidualnej z dnia 10 stycznia 2014 r. - sygn. ILPB1/415-1160/13-4/AG, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził: „(..) jeżeli podwykonawca wykonujący na podstawie zawartej umowy z zamawiającym (..) roboty budowlano-montażowe, wystawi na rzecz zamawiającego fakturę VAT za wykonane roboty, a zamawiający dokona częściowego potrącenia z należności objętej ww. fakturą swojego roszczenia o wpłacenie gwarancji należytego wykonania umowy oraz gwarancji wad i rękojmi przewidzianych w tej umowie, to kwoty objętej potrąceniem nie można uznać za należność nieuregulowaną w rozumieniu art. 24d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, w odniesieniu do wspomnianych gwarancji potrąconych przez wnioskodawcę nie znajdą zastosowania przepisy art. 24d ww. ustawy. Innymi słowy, nie nastąpi konieczność zmniejszenia kosztów uzyskania...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.