Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23) , BUDOWNICTWO

16 czerwca 2014

Zaliczenie odpisu aktualizującego do kosztów uzyskania przychodów

208

Wartość wierzytelności nieściągalnej z powodu upadłości kontrahenta poprzez odpis aktualizujący można zaliczyć w kwocie netto do kosztów uzyskania przychodów.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 6 maja 2014 roku nr ILPB1/415-206/14-5/AG.

Sytuacja Podatnika

W 2010 roku kontrahentowi włoskiemu prowadzącemu działalność w Polsce, firma X Spółka Jawna, której Wnioskodawca jest wspólnikiem sprzedała dla potrzeb realizowanej przez niego jako podwykonawca usługi budowlanej wyroby stalowe.

Kwota należności została na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczona do przychodów należnych. Jednak kontrahent nie zapłacił za sprzedany towar i sprawa została oddana do Sądu Okręgowego w X, spółka uzyskała Europejski Nakaz Zapłaty. Ponieważ dłużnik spółki nie miał majątku w Polsce, po uzyskaniu X spółka przekazała sprawę do Włoch.

Okazało się, że firma jest w stanie likwidacji i Sąd w X (Włochy) Wydział Upadłości w lutym 2013 roku wydał postanowienie o uznaniu wierzytelności spółki. Jednak nie zakwalifikował tych wierzytelności do kategorii uprzywilejowanych, mających pierwszeństwo zaspokojenia. Część z nich uznał jako niezabezpieczone, a część jako wyłączone. Wnioskodawca wie, że firma dłużnika spółki została postawiona w stan likwidacji, a należności spółki - tak ze względu na ich kwalifikacje jak i na inne toczące się wobec niej postępowania - są raczej wątpliwe do odzyskania. Według przepisów prawa włoskiego, postanowienie Sądu w X Wydział Upadłości, który uznaje wierzytelności spółki jest wystarczający, aby we Włoszech uznać je za koszt podatkowy - wydaje się, że analogicznie wskazuje na to nasz art. 23 ust. 1 pkt 21, ust. 3 pkt 1-3, zawierający otwarty katalog przypadków, w których odpis aktualizujący może być zaliczony w ciężar kosztów.

Czy w wymienionej sytuacji, Wnioskodawca może utworzyć odpis aktualizujący na wartość należności zasądzonych prawomocnym orzeczeniem sądu i zaliczyć go w kwocie netto do kosztów uzyskania przychodu?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 14 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 3.

Natomiast według art. 23 ust. 3 powołanej ustawy, nieściągalność wierz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.