Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE

17 marca 2015

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów na fundusz rekultywacji

209

Brak posiadania planu rekultywacji przez podatnika uniemożliwia mu zaliczenie odpisów z tego tytułu do kosztów podatkowych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 3 marca 2015 roku nr IBPBI/2/423-1404/14/AP

Sytuacja Podatnika

Spółka świadczy usługi związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Na mocy ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach zobowiązany jest do tworzenia funduszu rekultywacji w formie odrębnego rachunku bankowego, rezerwy lub gwarancji bankowej. Od 2010 roku na mocy uchwały zarządu naliczał miesięczną rezerwę na rekultywację. Utworzone rezerwy przekazał na wyodrębniony w formie rachunku bankowego fundusz rekultywacji w roku 2014. Wnioskodawca nie posiadał i nie posiada planu rekultywacji.

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w 2014 r. utworzoną w latach 2010, 2011, 2012, 2013 rezerwę na rekultywację II sektora składowiska odpadów i przekazaną w 2014 r. na wyodrębniony rachunek bankowy kwotę w wysokości 630.347,42 zł, oraz czy bieżące naliczenia pokrywające się z kwotą przekazaną na fundusz rekultywacyjny w formie wyodrębnionego rachunku bankowego mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu w roku utworzenia rezerwy?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Dyrektor zauważył, że stosownie do art. 137 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z dniem rozpoczęcia przyjmowania odpadów na składowisko odpadów, zarządzający składowiskiem odpadów tworzy fundusz rekultywacyjny, na którym gromadzi środki pieniężne na realizację obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem, w tym monitoringiem. Środki są odprowadzane na fundusz w wysokości wystarczającej do pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem kosztów budowy. Art. 137 ust. 3 ustawy o odpadach dodaje ponadto, że fundusz rekultywacyjny może mieć formę odrębnego rachunku bankowego, rezerwy lub gwarancji bankowej.

Mimo obowiązku wynikającego z ustawy o odpadach regulacje odnośnie uznania za koszt podatkowy utworzonego funduszu rekultywacji wynikają ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów na fundusz rekultywacji w wysokości przekraczającej kwotę określoną przez podatnika...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.