Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , AMORTYZACJA

28 grudnia 2014

Zaliczenie do kosztów podatkowych odpisu aktualizującego należności

169

Odpis aktualizujący może zostać zaliczony do kosztów podatkowych w roku podatkowym, w którym utworzono odpis aktualizujący wartość tej należności zgodnie z ustawą o rachunkowości i należność ta nie uległa przedawnieni, nieściągalność tej należności została uprawdopodobniona zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 2 października 2014 roku nr IPTPB3/423-214/14-4/KJ.

Sytuacja Podatnika

W ramach łączącej strony stałej współpracy gospodarczej Wnioskodawca X sprzedawał kątowniki tekturowe Spółce Akcyjnej Y. Mimo prawidłowego wykonania przez X zobowiązania kontrahent nie uiścił należnej X ceny za dostarczone kątowniki w łącznej kwocie należności głównej 489 041 zł 52 gr, pozostając w opóźnieniu z jej zapłatą.

W 2013 r. Sąd Gospodarczy nr 1 w Hiszpanii wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości układowej.

Co istotne, w tzw. części dyspozytywnej orzeczenia Sądu Gospodarczego nr 1 z 2013 r. stwierdzono jednoznacznie, że ogłasza się upadłość układową dłużnika Y.

W 2014 r. Wnioskodawca zgłosił zarządcy upadłości Y przysługującą Mu względem upadłego wierzytelność w kwocie należności głównej 489 041 zł 52 gr wraz z odsetkami za opóźnienie w zapłacie, liczonymi od dnia zapadalności do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości.

Wobec powyższego, zgodnie z dyspozycją art. 35b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Wnioskodawca dokonał odpisu aktualizującego na przysługujące względem spółki Y należności główne. Należności te zostały uprzednio – stosownie do przepisu art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – zaliczone do przychodów należnych. Wnioskodawca zaliczył więc przedmiotowy odpis aktualizujący do kosztów uzyskania przychodów w roku 2013.

Czy Wnioskodawca prawidłowo zaliczył do kosztów uzyskania przychodów w roku 2013 odpis aktualizujący na przysługujące względem spółki Y należności, skoro nieściągalność tychże należności została uprawdopodobniona postanowieniem o ogłoszeniu upadłości układowej dłużnika podatnika (spółki kapitałowej prawa polskiego) wydanym przez sąd hiszpański na podstawie art. 3.1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Jednym ze sposobów zaliczenia wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów jest uprawdopodobnienie ich nieściągalności.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 1.

Co do zasady, ustawodawca wyłącza zatem odpisy aktualizujące z kategorii kosztów podatkowych. Wyjątkiem są odpisy, spełniające łącznie następujące warunki:

  • są odpisami aktualizującymi wartość należności, określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

  • zostały dokonane od należności bądź części należności uprzednio zaliczonej do przychodów należnych, na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

  • nieściągalnoś...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.