Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

10 października 2014

Zakup okularów dla pracowników a koszty uzyskania przychodów

187

Prowadzę spółkę, jestem czynnym podatnikiem VAT. Zgodnie z obowiązującym regulaminem w naszym zakładzie pracy zamierzam kupić i sfinansować pracownikom okulary korekcyjne do wysokości limitu 320 zł brutto (netto 296,30 zł + 23,70 zł VAT). Czy spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wskazaną wartość z faktury? Jeśli tak, czy kosztem uzyskania przychodów będzie wartość brutto czy netto?

ODPOWIEDŹ

Tak, Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatek na okulary korekcyjne dla pracowników, a kosztem w tym przypadku będzie cała wartość brutto wynikająca z faktury.

UZASADNIENIE

Jeżeli regulamin pracy określa tryb postępowania przy zwrocie pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych służących do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych i wymienione tam warunki są spełnione, a pracownik otrzymał zwrot kosztów zakupu okularów wtedy mamy do czynienia z sytuacją, w której Pracodawca poniósł wydatek, związany z zatrudnieniem pracownika.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j Dz. U z 2014 r. poz. 851), poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki bezpośrednio wynikające z zatrudnienia pracowników jak i pośrednio związane z ich zatrudnieniem. Tzw. koszty pracownicze obejmują przede wszystkim wynagrodzenia i inne wypłaty pieniężne oraz świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika.

Na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe z dnia 1 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 973), pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Z kolei w myśl § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Za pracownika ustawodawca - rozumie każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykanta i stażystę, użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (4 godziny).

Zatem w pewnych okolicznościach pracodawca jest zobligowany przepisami prawa do zwrotu pracownikowi kosztów zakupu okularów. Zrefundowanie pracownikowi pracującemu przy komputerze zakupu okularów korekcyjnych, pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami pracodawcy. Jednocześnie, skoro wydatek ten nie został wyłączony z kosztów na podstawie art. 16 ust. 1 updop, to oznacza, że podlega on zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

Dla udzielenia pełnej odpowiedzi należy także sięgnąć do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie , w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwote podatku naliczonego,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.