Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA

3 stycznia 2015

Zakup nieruchomości z planowanym przeznaczeniem na cele statutowe Uczelni

206

Uczelnia publiczna nabyła od osoby fizycznej nieruchomość. Nieruchomość będąca przedmiotem ww. umowy docelowo ma zostać wykorzystana na cele statutowe Uczelni. Czy zakup wskazanej nieruchomości z planowanym przeznaczeniem na cele statutowe Uczelni, tj. cele naukowo-dydaktyczne, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

ODPOWIEDŹ

Uczelnia zawierając umowę na zakup nieruchomości z przeznaczeniem na cele statutowe (cele naukowo-dydaktyczne) nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku z tytułu czynności cywilnoprawnej.

UZASADNIENIE

Zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zostały uregulowane w ustawie z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ww. ustawa zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. I tak, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Jednocześnie przy umowie sprzedaży, zgodnie z art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży, na kupującym. Zatem należy uznać, że co do zasady umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Ustawodawca jednak wskazał sytuacje, w których czynności wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) - umowy sprzedaży będą wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. I tak, zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. f) ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.

Należy jednak zauważyć, iż ustawodawca we wskazanym artykule posługuje się wyrażeniem „w sprawach nauki”, które to wyrażenie nie zostało w żaden sposób wyjaśnione. Dlatego też, w praktyce ustalenie zakresu wyłączeń wynikających z art. 2 pkt 1 lit. f) budzi wiele trudności i kontrowersji. W powyższej kwestii stanowisko zajął między innymi Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w wydanej w dniu 13 sierpnia 2013 roku interpretacji indywidualnej o sygnaturze nr IBPBII/1/436-139/13/MZ. W interpretacji wskazano, „ jako że pojęcie „sprawa” ma charakter ogólny, to należy przyjąć, że powyższe uregulowanie będzie dotyczyło tych wszystkich spraw, dla których materialno-prawna podstawa rozstrzygnięcia zawarta jest w prz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.