Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , KOSZTY NIEPODATKOWE

30 czerwca 2015

Wydatki związane z podróżą zagraniczną a koszty uzyskania przychodów

319

Dyrektor naszej firmy (zatrudniony w spółce w oparciu o umowę o pracę) wraz z udziałowcem (który posiada umowę o pracę od lipca bieżącego roku) w czerwcu 2015 roku odbyli zagraniczną podróż służbową. Otrzymałam fakturę za nocleg, fakturę za wynajem samochodu osobowego zagranicą, paragon za paliwo, paragony za restaurację z kontrahentem (w tym alkohol) i paragony za przejazdy autostradą. Czy wydatki te stanowią koszty uzyskania przychodów? Jeżeli tak to czy powinnam zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 50% wydatków wykluczając koszty przypadające na udziałowca?

ODPOWIEDŹ

Kwestia rozliczeń poszczególnych wydatków na etapie zagranicznej podróży służbowej rozpoznawana poprzez pryzmat Dyrektora, jako pracownika firmy zatrudnionego na umowę o pracę, kształtuje się następująco:

  • udokumentowany nocleg, wynajem samochodu - można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów,

  • paragony za paliwo – podróżowanie w celach służbowych samochodem osobowym niestanowiącym własności podatnika wg rozliczenia za przejechane kilometry oraz stawki za kilometr przebiegu, uważa się za koszt podatkowy wraz kosztami poniesionymi za przejazd autostradą, w sumie, nie przekraczając limitu związanego z „kilometrówką”

  • paragony za usługi gastronomiczne, w tym alkohol – nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Wydatki związane z podróżą służbową udziałowca co do zasady nie mogą być zaliczone w koszty uzyskania przychodów, bowiem nie jest kosztem uzyskania przychodów wydatek związany z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowca, który nie jest pracownikiem Firmy. W przypadku gdyby pomiędzy spółką a udziałowcem była podpisana umowa cywilnoprawna, z której wynikałyby działania udziałowca na rzecz spółki związane z jej działalnością to wydatki takie można by jednak zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

UZASADNIENIE

Aby zaliczyć koszty podróży służbowej pracownika (w analizowanym przypadku koszty delegacji dyrektora zatrudnionego w spółce na umowę o pracę) do kosztów uzyskania przychodu, należy spełnić ogólną zasadę, zgodnie z którą kosztami uzyskania przychodu są te wydatki, które zostaną poniesione w celu uzyskania przychodów i nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej updop). Ta podstawowa zasada wynika z art. 15 updop. Zatem jeżeli podróż służbowa pracownika związana jest z osiągnięciem przychodu w firmie, to wydatki z nią związane co do zasady, będą stanowić koszt uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oczywiście z wyjątkiem wydatków enumeratywnie wymienionych w art. 16 tej ustawy. W świetle powyższych przepisów aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

  • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika;

  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona;

  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;

  • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

  • został właściwie udokumentowany;

  • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W opisywanym zdarzeniu, nocleg udokumentowany fakturą w wyniku zastosowania przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, może stanowić koszt uzyskania przychodu. Co do zasady udokumentowany koszt noclegu nie powinien przekroczyć limitu określonego dla poszczególnych państwach w załączniku Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

W uzasadnionych przypadkach Spółka może jednak dokonać zwrotu kosztów noclegu udokumentowanego rachunkiem w wysokości przekraczającej wspomniany limit. Taki sposób w postępowania wynika z §8 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia. W powyższej kwestii warto podkreślić, iż ugruntował się pogląd, że zwrot kosztów noclegu z tytułu podróży służbowej, odbywanej w interesie pracodawcy, będzie stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości, w takim jednak przypadku Spółka winna dysponować wewnętrznymi uregulowaniami w zakresie zasad związanych ze zwrotem kosztów noclegu ponad limit – Spółka winna wykazać warunki, w przypadku których zobowiązuje się zwrócić pracownikowi wydatki na nocleg, które przekraczają limit określony w odrębnych przepisach.

Udokumentowana opłata za wynajem samochodu również w trybie art 15 ust. 1 ustawy może stanowić koszt uzyskania przychodu, ponieważ nie mieści się w kategorii wydatków, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast koszty eksploatacyjne wynajętego samochodu takie jak: wydatki na paliwo, opłaty parkingowe, opłaty autostradowe, koszty części zamiennych podlegają ograniczeniom określonym w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 51 updop tzn. nie można zaliczyć do...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.