Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasze przedsiębiorstwo zgodnie z regulaminem wynagradzania wypłaca wynagrodzenia dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu za które wynagrodzenie jest należne. Wypłata wynagrodzenia w takim terminie pozwala na zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, którego powyższe wynagrodzenia dotyczą. Czasami zdarza się iż dzień wypłaty przypada na dzień wolny od pracy (sobotę lub niedzielę) albo w święta. Czy w takim przypadku aby spełnić warunki dla zaliczenia wypłaconego wynagrodzenia do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy, winno ono być wypłacone wcześniej (czyli najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym 10 dzień miesiąca następującego po miesiącu za które wynagrodzenie jest wypłacane)?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 15 ust. 4g wynagrodzenia za pracę stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. Jeżeli termin wypłaty wynagrodzenia przypada na dzień wolny od pracy, to zgodnie z art. 85 § 3 Kodeksu pracy, wynagrodzenie za pracę wypłaca się w dniu poprzedzającym.

UZASADNIENIE

Dla celów podatkowych wypłacone wynagrodzenie jest kosztem pośrednim. W myśl art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Według ust. 4g powyższego przepisu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - są to przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, a w szczególności wynagrodzenia zasadnicze a także z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną - oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57 updop.

Według tego artykułu nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ust...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.