Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , AMORTYZACJA , BUDOWNICTWO

2 lutego 2015

Wydatki poniesione na zagospodarowanie terenów zielonych

227

Spółka wybudowała halę magazynową. Obecnie tworzy projekt, a w kolejności poniesie koszty związane z wydatkami na zieleń wokół budynku. Czy wydatki te będą stanowić koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, czy też winny zwiększać wartość początkową nieruchomości wokół, której zagospodarowano teren i stanowić koszt uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne?

ODPOWIEDŹ

Wydatki poniesione przez Spółkę na zagospodarowanie zieleni wokół hali magazynowej, jako koszty pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami stanowić będą koszty uzyskania przychodów - w dacie ich poniesienia.

UZASADNIENIE

Aby rozstrzygnąć problem czy wydatki związane z zagospodarowaniem terenów zielonych wokół wybudowanych hal magazynowych zwiększają wartość środka trwałego, czy też stanowią koszt uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia Spółka winna wziąć pod uwagę zapisy art. 15,16, 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz unormowania wynikające z zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej updop), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 updop, stanowić mogą koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami.

W  problemie  przedstawionym  przez  Spółkę  należy  uznać,  że  wydatki  związane z zagospodarowaniem terenu wokół hali magazynowych nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 updop, zatem co do zasady będą stanowiły koszty uzyskania przychodu.

Niezbędne jest jednak ustalenie:

  • czy wydatki te należy zaliczyć do wartości początkowej środka trwałego – które to wydatki nie uznaje się bezpośrednio za koszty uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c) updop). Wydatki te zgodnie z treścią wskazanego art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c) updop stanowią ulepszenie środka trwałego, powiększają jego wartość i co do zasady będą kosztem uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne;

  • czy też wydatki te jako niezwiązane z ulepszeniem środka trwałego (w powyższym przypadku hali magazynowej) jako koszty pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, na podstawie przepisu art. 15 ust. 1 updop stanowić będą koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

Z objaśnień szczegółowych w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych wynika, że przez bu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.