Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , AMORTYZACJA , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23)

26 sierpnia 2014

Wartość początkowa i amortyzacja środka trwałego otrzymanego w darowiźnie

204

Środek trwały nabyty w drodze darowizny podlega amortyzacji, która stanowi koszty uzyskania przychodów. Wartość początkową tak nabytych środków ustala się w wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 14 lipca 2014 r. nr IBPBI/1/415-485/14/SK.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca wraz z małżonką jest właścicielem nieruchomości - działki o powierzchni 0,57 ha. W przeszłości na przedmiotowej nieruchomości położona była placówka Straży Granicznej. Na działce znajdują się następujące obiekty: budynek administracyjny, budynek garażowy, budynek magazynowy, zbiornik paliwa. Wszystkie ww. obiekty są budynkami albo budowlami (w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane) trwale związanymi z gruntem; żaden z obiektów lub ich części nie był przedmiotem najmu lub dzierżawy.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Głównym przedmiotem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej jest, produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego. Działalność ta prowadzona jest od 25 października 1993 roku. Opisana nieruchomość została nabyta do majątku prywatnego i nie jest związana z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Wnioskodawca nabył przedmiotową nieruchomość wraz z małżonką z majątku wspólnego, na podstawie umowy sprzedaży z 27 lipca 2012 roku. Nabycie nieruchomości zostało udokumentowane fakturą VAT.

Przedmiotowa działka nie była w przeszłości związana z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Nie była też wprowadzona do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Małżonka Wnioskodawcy nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest także zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W ramach reorganizacji majątku, właściciele rozważają przekazanie przedmiotowej nieruchomości w drodze umowy darowizny spółce jawnej, która dopiero ma zostać utworzona. Wspólnikami w tej spółce będzie zarówno Wnioskodawca, jak i jego małżonka.

Czy po przekazaniu przedmiotowej nieruchomości w opisany sposób na rzecz spółki jawnej, będzie możliwe dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od położonych na niej budynków i budowli oraz zaliczanie ich do kosztów uzyskania przychodów? W jaki sposób należy ustalić wartość początkową przedmiotowych obiektów na potrzeby dokonywania odpisów amortyzacyjnych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W myśli art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

  2. maszyny, urządzenia i środki transportu,

  3. inne przedmioty

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

W opisanym zdarzeniu przyszłym, własność nieruchomości przeniesiona zostanie przez jej współwłaścicieli na spó...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.