Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23)

12 sierpnia 2014

Uznanie za koszt wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

202

Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego nie mogły się przyczynić do osiągnięcia lub zachowania źródła przychodu, ponieważ źródło takie nie istniało. Tym samym poniesione wydatki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lipca 2014 roku nr IPPB1/415-647/14-2/ES.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca w latach 2008 - 2012 odbywał aplikację radcowską, której ukończenie stanowi warunek przystąpienia do egzaminu radcowskiego. W związku z uzyskaniem pozytywnego wyniku egzaminu w dniu 7.12.2014 r. Wnioskodawca rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej - kancelarii radców prawnych (PKD 69.10.Z). Działalność ta stanowi jedyną formę wykonywania zawodu radcy prawnego. Księgowość prowadzona jest na zasadach ogólnych w formie książki przychodów i rozchodów. Przed datą rozpoczęcia działalności gospodarczej Wnioskodawca poniósł wydatki związane z uzyskaniem uprawnień zawodowych radcy prawnego. Uzyskanie uprawnień zawodowych łączy się z koniecznością poniesienia opłat, których wysokość określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa - Ustawy o Radcach Prawnych i rozporządzeń wykonawczych.

Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, tj. wydatki na pokrycie opłaty za egzamin wstępny na aplikację, opłat rocznych za aplikację przez trzy i pół letni okres jej trwania, składek członkowskich za ten okres oraz koszt egzaminu radcowskiego i za wpis na listę radców prawnych, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

Oznacza to, że warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

  • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

  • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

  • został właściwie udokumentowany,

  • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Należy zauważyć, że wydatek zostan...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.