Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23)

28 grudnia 2014

Ustalenie wysokości kosztów z tytułu praw autorskich

195

Koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich co do zasady nie mogą przekraczać w skali roku 2013 kwoty 42.764 zł, chyba że podatnik udowodni poniesienie wyższych kosztów niż wynikających z normy procentowej.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 2 października 2014 roku nr ILPB2/415-742/14-2/WM.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W 2014 r. w ustawowym terminie Zainteresowany złożył we właściwym sobie urzędzie skarbowym rozliczenie dochodów za 2013 r. (PIT-37). W zeznaniu, rozliczone zostały między innymi dochody ze stosunku pracy oraz licznych praw autorskich i innych praw, do których zastosowanie miały przepisy o 50% kosztach uzyskania przychodu. Ponieważ wszystkie 50% koszty wynikały bezpośrednio z PIT-11 lub PIT-8C koszty te nie zostały przez Wnioskodawcę skorygowane do wysokości limitu wynoszącego 1/2 kwoty stanowiącą górną granicę pierwszego progu skali podatkowej, tj. 42 764,00 zł – w myśl zasady, że podatnik ma prawo do wykazania przychodów ponad wyznaczony limit, jeżeli koszty zostały przez niego faktycznie poniesione.

  1. Czy jeżeli 50% koszty uzyskania przychodu wynikają bezpośrednio z PIT-ów uzyskanych od pracodawcy i przez niego naliczone (PIT-11 i PIT-8C) są one w rozumieniu przepisów podatkowych faktycznie poniesione?

  2. Czy jeżeli są one faktycznie poniesione Zainteresowany nie musi ograniczać ich do obwiązującego limitu wynoszącego 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego progu podatkowego, tj. 42 764,00 zł?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

O zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich decyduje wyłącznie fakt uzyskania przychodu jako wynagrodzenia za wykonanie czynności (utworu), będącej przedmiotem prawa autorskiego.

W takim przypadku, koszty uzyskania przychodów ustala się zgodnie z przepisem art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. tj. koszty uzyskania niektórych przychodów określa się: z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.