Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , AMORTYZACJA , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23)

21 lipca 2014

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego nabytego w czasie trwania rozdzielności majątkowej małżonków

214

Wartość początkowa samochodu równa jest cenie nabycia pojazdu wynikającej z umowy sprzedaży z uwzględnieniem proporcji udziału we współwłasności.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 3 czerwca 2014 nr ITPB1/415-256/14/MP

Sytuacja Podatnika

W dniu 6 lutego 2014 r. Wnioskodawca, opodatkowany na zasadach ogólnych, zakupił samochód na współwłasność z żoną. Umowa kupna-sprzedaży zawiera w pkt 4 klauzulę o wykorzystywaniu samochodu wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskodawca wraz z żoną posiadają również drugi samochód wykorzystywany do celów prywatnych. Ponadto pozostają w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej. Zakupiony samochód osobowy został zaliczony do środków trwałych prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Czy ustalając wartość początkową środka trwałego można przyjąć, iż podstawą naliczania odpisów amortyzacyjnych będzie pełna wartość początkowa samochodu?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – wydatki na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie są jednorazowo zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te – stosownie do treści art. 22 ust. 8 ww. ustawy –można uznać za koszty uzyskania przychodów jedynie odpisy amortyzacyjne dokonane zgodnie z przepisami art. 22a - 22o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem art. 23.

Stosownie do art. 22g ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem ust. 2-18 uważa się w razie nabycia w drodze kupna - cenę ich nabycia.

Natomiast w myśl art. 22g ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku; zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie.

Z przytoczonych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że jeżeli śro...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.