Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , SZCZEGÓLNE ZASADY USTALANIA DOCHODU (art. 24-25a)

2 lipca 2014

Ustalenie podstawy opodatkowania w hodowli indyków

224

Przepisy podatku dochodowego od osób fizycznych przyjmują szacunkowy dochód jaki może podatnik osiągnąć z każdej jednostki produkcyjnej przy wykorzystaniu której prowadzi produkcję rolniczą. Jeśli ilość jednostek produkcyjnych ulega zmianie w trakcie roku podatkowego, zmienia się również podstawa do szacowania dochodu.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 5 maja 2014 nr ILPB1/415-154/14-2/IM

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi działalność rolniczą polegającą na hodowli indyków jako drób rzeźny. Przedmiotowa działalność spełnia kryteria sklasyfikowania jej jako działów specjalnych produkcji rolnej. Za 2012 i 2013 rok zostały złożone deklaracje PIT-6 w wyznaczonym przepisami terminie celem obliczenia zaliczek podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na ich podstawie zostały wydane decyzje o wysokości ww. zaliczek. Dochód został ustalony przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej jednostki produkcji zwierzęcej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W trakcie wymienionych lat podatkowych następowały zakupy piskląt, które po osiągnięciu odpowiednich parametrów były sprzedawane na ubój. Ilość sprzedawana była mniejsza od ilości kupowanej ze względu na naturalne ubytki podczas procesu chowu. Każdorazowo o ilości zakupionej partii piskląt, a następnie ilości sprzedanej z tej partii indyków był informowany właściwy Urząd Skarbowy, stosownie do treści art. 43 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ilości te potwierdzone są fakturami zakupu piskląt i sprzedaży indyków. Przy czym dokument dostawy (transportu) zawiera zawsze większą liczbę sztuk piskląt jednodniowych niż ilość piskląt jednodniowych wykazanych na wystawionej przez kontrahenta fakturze. Na fakturze ilość zakupionych piskląt jednodniowych jest mniejsza gdyż uwzględnia straty powstałe np. w transporcie, złego wylęgu. Ponieważ Wnioskodawca nie prowadzi ksiąg rachunkowych, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, dla potrzeb rozliczenia rocznego za 2012 rok został obliczony jako iloraz ilości sprzedanych w 2012 roku indyków i normy szacunkowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak samo będzie uczynione przy rozliczaniu roku 2013.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

  1. Co należy uznać za jednostkę produkcji zwierzęcej w przypadku hodowli indyków jako drób rzeźny, ilość zakupionych piskląt czy ilość sprzedanych indyków, w sytuacji gdy podatnik nie prowadzi ksiąg rachunkowych, a o ilości zakupywanych piskląt i sprzedawanych indyków jest zawiadamiany właściwy dla podatnika Urząd Skarbowy?

  2. Czy podatnik ma płacić podatek od sztuk wstawionych, czy sprzedanych potwierdzonych fakturą sprzedaży?

  3. Czy po przekroczeniu limitów podatnik ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w okolicznościach gdy nie złożył oświadczenia o wyborze ksiąg?

  4. Czy do rozliczenia roku podatkowego 2013 podatnik ma rozliczyć wartość przyrostu stada zwierząt powstałą w grudniu 2013 czyli na koniec roku podatkowego w okolicznościach gdy sprzedaż tego stada nastąpi dopiero w 2014 roku? Czy też może tę sytuację rozliczyć za rok 2014?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skar...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.