Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Spółka wynajmuje pracowników od kontrahenta na zasadzie umowy outsourcingu pracowniczego. Z tytułu świadczenia usług jesteśmy obciążani fakturami VAT. Zawarcie umowy gwarantuje spółce ograniczenie kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników, co w konsekwencji będzie skutkowało zwiększeniem dochodu w Spółce. Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatki na usługi outsourcingowe?

ODPOWIEDŹ

Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatki na usługi outsourcingowe pod warunkiem, że usługi świadczone na podstawie tej umowy są związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą.

UZASADNIENIE

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji terminu „outsourcing”. Wobec powyższego, znaczenie tego terminu należy ustalić stosując wykładnię językową. Zgodnie z definicją słownikową, termin ten jest angielskim skrótem od outside-resource-using, oznaczającym korzystanie z zasobów zewnętrznych. Outsourcing stanowi strategię zarządzania polegającą na zlecaniu wyspecjalizowanej zewnętrznej firmie wykonania określonych zadań.

W przedmiotowej sprawie Spółka zamierza ponieść wydatki związane z zakupem od firmy zewnętrznej usług świadczonych na rzecz Spółki przez wynajętych pracowników. Zatem z tytułu świadczenia usług firma zewnętrzna obciąży spółkę fakturami VAT zawierającymi określoną kwotę wynagrodzenia. Zawarcie umowy o świadczenie usług pozwoli spółce na ograniczenie kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników, co w konsekwencji będzie skutkowało zwiększeniem dochodu Spółki.

Zatem w takiej sytuacji należy wziąć pod uwagę następujące przepisy prawa. Po pierwsze należy zauważyć, iż wydatki związane z zakupem od firmy zewnętrznej usług świadczonych na rzecz przedsiębiorcy, przez wynajętych pracowników nie zostały ujęte w katalogu zawartym w art. 23 updof, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu konieczne jest zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem, jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Powyższe wynika z brzmienia art. 22 ust. 1 updof, który stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

  • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

  • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochod...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę