Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

2 lutego 2015

Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności jako warunek zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów

195

Prowadzę hurtownię obuwniczą. W ramach prowadzonej działalności zawieram transakcje sprzedaży obuwia z podmiotami prowadzącymi sklepy obuwnicze. Na poczet udokumentowania dokonanej sprzedaży wystawiane są faktury VAT. Zdarzają się sytuacje, w których kontrahenci nie regulują w terminach określonych na fakturach należności za zakupiony towar. Kierowane do nich wezwania do zapłaty pozostają bezskuteczne. Często spowodowane jest to ich złą sytuacją finansową, spowodowaną utratą płynności finansowej. Fakt ten dokumentuje również postanowienie o umorzeniu egzekucji - wobec jej bezskuteczności, wydane przez komornika prowadzącego egzekucję w oparciu o tytuł wykonawczy opiewający na wierzytelność wynikającą z jednej z wystawionych przez hurtownię faktury VAT spowodowanej brakiem majątku, z którego można w/w wierzytelność wyegzekwować. Czy w przypadku uzyskania postanowienia o umorzeniu egzekucji, wobec wierzytelności wynikającej z jednej faktury, w związku z jej bezskutecznością można zaliczyć do kosztów podatkowych pozostałe wierzytelności, wynikające z innych niezapłaconych faktur, których zapłaty wierzyciel nie dochodził w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym? 

ODPOWIEDŹ

Aby wierzytelności nieściągalne można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, przedmiotowa wierzytelność nie może być wierzytelnością przedawnioną. Ponadto konieczne jest uprzednie zaliczenie jej do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej oraz udokumentowanie jej nieściągalności w sposób przewidziany w art. 23 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z treści niniejszego przepisu wynika, że udokumentowanie nieściągalności całości lub części wierzytelności, dotyczy wszystkich wierzytelności wynikających z niezapłaconych przez kontrahenta faktur. A zatem udokumentowanie nieściągalności wierzytelności w stosunku do jednej z faktur, nie pozwala na przyjęcie, że udokumentowana została nieściągalność w stosunku do pozostałych faktur wystawionych dla tego samego kontrahenta. 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. W myśl art. 23 ust. 1 pkt 17 ustawy o updof, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako przedawnione. Według art. 117 Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata (art. 118 k.c.). Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby  się  wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynności w najwcześniej możliwym terminie (art. 120 § 1 k.c.). W skutek upływu terminu przedawnienia, ten, przeciwko któremu przysługuje roszczenie (dłużnik), może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Zrzeczenie się korzystania z zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne (art. 117 § 2 k.c.).

Zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 1 pkt 20 updof, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem takich wierzytelności nieściągalnych, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została uprawdopodobniona. Zgodnie z art. 23 ust. 2 updof, za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 20, uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana:

1. postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo

2. postanowieniem sądu o:

  • oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości  obejmującej  likwidację  majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub

  • umo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.