Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jeżeli przewożone ładunki będą samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 2 ton, to przychód uzyskany ze świadczenia tych usług podlegać będzie opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast jeżeli łączny tonaż pojazdu oraz przyczepy nie przekroczy 2 ton, wówczas usługi te będą podlegać opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu.

Stanowisko Dyrektora izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 7 stycznia 2015 roku nr IBPBI/1/415-1210/14/WRz

Sytuacja Podatnika

Od dnia 1 lutego 2013 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług transportowych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności pod symbolem 49.41.Z. W ramach ww. działalności świadczone są usługi kierowania pojazdami ciężarowymi o ładowności powyżej 12 ton oraz poniżej 2 ton. W 2013 r., jako podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą, opodatkowany był podatkiem dochodowym od osób fizycznych uiszczanym na tzw. zasadach ogólnych, gdyż usługi świadczył na rzecz byłego pracodawcy, a zakres świadczonych usług pokrywał się z zakresem usług, jakie wykonywane były w ramach istniejącego do 31 stycznia 2013 r. stosunku pracy. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie zatrudnienia pracowników, a dotychczasowe usługi są świadczone na rzecz jednego odbiorcy (byłego pracodawcy), przy użyciu środków transportu będących własnością zleceniodawcy.

Czy od 1 stycznia 2015 r. mogę zmienić formę opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej z tzw. zasad ogólnych na opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, pomimo dalszego wykonywania usług kierowania pojazdami na rzecz byłego pracodawcy?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ustalenie prawidłowej stawki opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli podatnik w stosownym a prawem określonym terminie dokona wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej, to przychody uzyskiwane ze świadczenia...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.