Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OPODATKOWANIE ZRYCZAŁTOWANE

3 stycznia 2015

Stawka ryczałtu od usług wykańczania wnętrz

199

Czy przychody ze świadczenia usług typu: tynkowanie i malowanie, opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%, czy 5,5%?

ODPOWIEDŹ

Przychody z tytułu świadczenia usług tynkowania, czy malowania, jako usługi zaliczone do katalogu usług budowlanych opodatkowane są stawką ryczałtu w wysokości 5,5%.

UZASADNIENIE

Dla ustalenia prawidłowych stawek ryczałtu od przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, konieczne jest sklasyfikowanie wykonywanej działalności do określonego symbolu PKWiU.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zostały określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym i uzależnione są od rodzaju wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej.

I tak, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ww. ustawy, stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% od przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

W związku z tym, że pojęcie „roboty budowlane”, użyte w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, nie zostało w tej ustawie zdefiniowane, stosowne jest powołanie się na definicje zawarte w art. 3 ustawyz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

Zgodnie z tym przepisem, przez:

  • roboty budowlane - należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,

  • obiekt budowlany - należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz obiekt małej architektury,

  • budynek - należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

  • budowlę - należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.