Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA

3 marca 2015

Stawka amortyzacji w przypadku nabycia mebli biurowych

149

Spółka wyposażyła biuro w nowe meble, których wartość jest powyżej 3500 zł. Według jakiej stawki je amortyzować? Czy można zastosować stawkę obniżoną, w celu wydłużenia okresu amortyzacji?

ODPOWIEDŹ

Wysokość stawki amortyzacyjnej na meble, zgodnie z Wykazem stawek amortyzacyjnych, wynosi 20% i może być dowolnie obniżana począwszy od miesiąca, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji albo z początkiem każdego roku podatkowego.

UZASADNIENIE

W przypadku nabycia środka trwałego o wartości przekraczającej 3500 zł, jeżeli jego przewidywany okres użytkowania wynosi więcej niż 1 rok, wydatki z tytułu takiego nabycia nie stanowią kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia, a podlegają zaliczeniu w koszty w postaci odpisów amortyzacyjnych, o czym stanowi art. 15 ust. 6 w powiązaniu z art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej updop).

Co do zasady, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według jednej z metod amortyzacji, określonych w art. 16i-16k updop i wg stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych, będącym załącznikiem nr 1 do ww. ustawy. Jak stanowi art. 16h ust. 1 pkt. 1), odpisów tych dokonujemy od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek ten lub wartość wprowadzono do ewidencji, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową (..). Odpisów możemy dokonywać w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego, z uwzględnieniem art. 16i, przy czym suma odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, nie może przekroczyć wartości tych odpisów przypadających za okres od wprowadzenia ich do ewidencji do końca tego roku podatkowego, co reguluje art. 16h ust. 4.

Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych, meble zaliczane są do grupy 8, podgrupy 8...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę