Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych (posadzkarstwo) rozlicza się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. Przy tym rodzaju usług opłaca zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 5.5% - wszystkie usługi świadczy na rzecz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy w przypadku gdy Podatnik wykona usługę (dla sp. z o.o.), której jednorazowa wartość przekroczy kwotę 20.000 zł będzie zobowiązany zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne.

ODPOWIEDŹ

W przypadku gdy czytelnik wykona usługi budowlane na rzecz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i jednorazowa wartość tych usług, bądź suma wartości sprzedanych usług na rzecz spółki z o. o. przekroczy kwotę 20.000 zł, to przy spełnieniu pozostałych warunków uprawniających do rozliczania się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne.

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na podstawie art. 6 ust. 1 ww. ustawy podlegają przychody osób fizycznych:

1) z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”;

Dodatkowo opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą podlegać:

2) otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (art. ust. 1a) oraz

3) przychody uzyskane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1a, podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych również, jeżeli są uzyskiwane przez podatników, o których mowa w art. 8 ust. 1 (art.6a ust. 1b).

Należy jednak podkreślić, iż Przedsiębiorcy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej będą mogli opłacać podatek w zryczałtowanej formie o ile w roku poprzedzającym rok podatkowy:

  • uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro, lub

  • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro.

Warto również zaznaczyć, iż przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym, którzy nie korzystają z karty podatkowej mogą opodatkować działalność ryczałtem bez względu na wysokość przychodów.

Z analizy powyższych przepisów wynika, iż jedna z przesłanek, która uniemożliwia skorzystanie z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych związana jest z wielkością przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, bowiem w przypadku gdy w poprzednim roku przedsiębiorca uzyskał przychód równowartość co najmniej 150.000 euro, traci prawo rozliczania na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.

Kolejną przesłanką uniemożliwiającą rozliczanie na zasadzie ww. ryczałtu ewidencjonowanego jest brak możliwości wyboru tej formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego, w którym to przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą. Taką formę opodatkowania przedsiębiorca może wybrać w przypadku rozpoczynających działalność gospodarczą , bądź na początku roku podatkowego - w tym przypadku pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia rok...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.