Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Małżeństwo w 2017 roku, po kilkunastu latach zamieszkiwania w lokalu Gminy wykupiło mieszkanie na własność. Mieszkanie było kupione po niższej cenie pod warunkiem, że w ciągu 5 lat nie zostanie sprzedane chyba, że pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe. Małżeństwo po 2,5 roku w 2019 mieszkanie sprzedało i został za te pieniądze nabyty dom. Gmina przyjęła rozliczenie za prawidłowe. Czy małżonkowie muszą złożyć PIT-39?

ODPOWIEDŹ


Małżonkowie, którzy zbyli nieruchomość nabytą w2017 roku są zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego ( w tym przypadku PIT -39) za 2019 rok. 

Do złożenia deklaracji PIT-39 zobowiązane są wszystkie osoby, które sprzedały nieruchomość nabytą przed upływem 5 lat podatkowych. Dlatego też w przepadku sprzedaży nieruchomości przez małżonków objętych wspólnością majątkową małżeńską, małżonkowie złożą 2 deklaracje i każdy wykaże przychód ze swojego udziału we współwłasności.

UZASADNIENIE


Przy zbyciu nieruchomości stanowiącej współwłasność małżonków kluczowe znaczenie odgrywa czas, jaki upłynął pomiędzy jej nabyciem a sprzedażą. 

W sytuacji gdy małżonkowie nabyli nieruchomość mieszkalną w okresie dłuższym niż 5 lat podatkowych (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nabycie miało miejsce) unikniemy opodatkowania jej sprzedaży. Jeżeli natomiast małżonkowie dokonają sprzedaży nieruchomości mieszkalnej wcześniej, co do zasady będą zobowiązani do zapłaty 19% podatku od osiągniętego w ten sposób dochodu. 

Ustawodawca w wielu przypadkach  przewidział jednak  zwolnienia z opodatkowania . W przepisach mówi się  tzw. uldze mieszkaniowej.

I tak, zgodnie z art. 21 ust. 1 kt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody z  odpłatnego zbycia nieruchomości i  praw majątkowych, o  których mowa w  art. 30e, w  wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i  udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w  przychodzie z  odpłatnego zbycia nieruchomości i  praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w  którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z  odpłatnego zbycia nieruchomości i  praw majątkowych. 

Zatem warunkiem zwolnienia jest poniesienie wydatków na własne cele mieszkaniowe w określonym terminie, tzn. począwszy od dnia odpłatnego zbycia,  nie później niż w okresie 3 lat  (do 2018 r. były to 2 lata), licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Przy czym za własne cele mieszkaniowe uznaje się między innymi wydatki na: 
•    nabycie budynku mieszkalnego, 
•    nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, 
•    nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, a także na budowę, adaptację czy też remont własnego budynku mieszkalnego bądź lokalu mieszkalnego.
•    wydatki na spłatę kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego przed dniem uzyskania     przychodu z odpłatnego zbycia.

Zgodni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę