Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuję składniki majątku (narzędzia i maszyny o wartości powyżej 1.500 zł). Wskazany majątek niezbędny jest do wykonywania działalności gospodarczej. Jest to mała działalność i rozliczam się z fiskusem na zasadzie karty podatkowej. W tym roku część składników majątku będę zmuszony sprzedać. Czy uzyskany przychód z tego tytułu należy opodatkować na zasadach ogólnych - wg skali podatkowej?

ODPOWIEDŹ

W przypadku gdy dokona Pan sprzedaży składników majątku, nie będzie Pan zobowiązany do odrębnego opodatkowania wg skali podatkowej przychodów uzyskanych z tytułu tej sprzedaży. Wartość podatku należnego ustalona na podstawie decyzji, obejmuje również przychód uzyskany ze sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

Zgodnie z zasadą wyrażoną w ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby uzyskujące przychody, dla których źródłem przychodów jest działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) mają prawo wyboru formy opodatkowania między innymi na zasadzie karty podatkowej. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą opłacać osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 Przy czym za przychody z działalności gospodarczej zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje się:

1) kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (art. 14 ust. 1 updof);

2) przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

  • środkami trwałymi,

  • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,

  • składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,

  • składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.