Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , NIERUCHOMOŚCI

4 maja 2015

Sprzedaż budynków magazynowo - warsztatowych wycofanych z działalności gospodarczej

222

Podatnik na dzień 31 grudnia 2012 wycofał z działalności budynki magazynowe - warsztatowe (do działalności nabył w 1998 roku). W roku 2015 w drugim kwartale zamierza je sprzedać. Jak wygląda sprawa podatku dochodowego od zbycia i kiedy jest obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego (na obecny moment ma działalność zawieszoną i rozlicza się kwartalnie, zasady ogólne). W budynku w roku 2005 i 2006 było wykonane ogrzewania oraz ocieplenie budynku, gdzie odliczany był podatek VAT od poniesionych wydatków. Czy sprzedaż budynku podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

ODPOWIEDŹ

Czynność sprzedaży środków trwałych (budynków magazynowo-warsztatowych) w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej, (które zostały wyłączone z tej działalności w roku 2012), która powoduje powstanie dochodu ze sprzedaży środków trwałych skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego, w ramach zaliczki za miesiąc bezpośredni po zakończeniu jej zawieszenia, a jeżeli okres zawieszenia obejmuje koniec roku podatkowego, w zeznaniu za ten rok podatkowy, w którym dokonano ich sprzedaży. Podatnik dla sprzedaży budynków nie musi odwieszać zawieszonej działalności. Podstawę opodatkowania stanowić będzie dochód, stanowiący różnicę pomiędzy przychodem będącym kwotą otrzymaną od nabywcy tych budynków a kosztem związanym z ich nabyciem (powiększonym o kwotę zwiększającą wartość początkową środków trwałych spowodowaną ich ulepszeniem) i pomniejszonym o dokonane odpisy amortyzacyjne.

Sprzedaż niniejszej inwestycji będzie mogła korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 10 lub 10a ustawy o VAT, jeśli zostały spełnione określone w tych przepisach warunki.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychody z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek VAT. Za datę powstania przychodu, uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, w tym częściowego wykonania usługi, nie późnej niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnik (przedsiębiorca) może podejmować określone czynności, w związku z prowadzoną firmą. Według art. 14a ust. 4 pkt 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie. Oznacza to, że jeżeli podatnik zamierza sprzedać własny środek trwały nie musi w tym celu odwieszać zawieszonej działalności gospodarczej. Przychodem ze sprzedaży środków trwałych, będzie kwota jaką podatnik otrzyma od ich nabycy/nabywców. Podstawę wyliczenia podatku dochodowego od sprzedaży środków trwałych stanowi dochód. Dla określenia wysokości dochodu, należy prawidłowo określić koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży środków trwałych. I tak, w przypadku sprzedaży nie w pełni zamortyzowanego środka trwałego dochodem będzie przychód pomniejszony o koszty nabycia lub wytworzenia środka trwałego, które co do zasady odpowiadają wartości początkowej z dnia ujęcia środka w ewidencji środków trwałych (w tym kwota o jaką zwiększono wartość początkową środka trwałego w związku z jego ulepszeniem na skutek ocieplenia budynku oraz wykonania w nim instalacji grzewczej), koszty te pomniejsza się o dokonane odpisy amortyzacyjne ( art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 24 ust. 2).

Zatem dochód ze sprzedaży środka trwałego wyliczymy według poniższego wzoru:

  • dochód ze sprzedaży śr. trwałego = przychód ze sprzedaży śr. trwałego – koszty

  • gdzie koszty = koszt nabycia śr. trwałego (wartość początkowa) + kwota o jaką powiększono wartość początkową w związku z jego ulepszeniem – odpisy amortyzacyjne.

Natomiast w przypadku sprzedaży całkowicie zamortyzowanego środka trwałego dochodem będzie przychód uzyskany ze sprzedaży tego środka pomniejszony o koszty związane z jego sprzedażą (np. koszty ogłoszeń prasowych).

W okresie zawieszenia wykonywania działalności nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, które nie są w czasie zawieszenia używane. Dotyczy to również przypadku, gdy środek trwały został wycofany z działalności gospodarczej. Wynika to z art. 22a ust. 1 pkt 1 oraz art. 22c pkt 5 ustawy o pdof. W tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tę działalność W trakcie trwania zawieszenia podatnik nie może osiągać przychodów z pozarolniczej dzi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.