Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , AMORTYZACJA , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23) , TRANSPORT

15 lipca 2014

Sposób rozliczenia wydatków na modernizację zbiorników nie będących środkami trwałymi

192

Przeprowadzona modernizacja przyczyniła się do powstania nowego środka trwałego. Poniesione wydatki będą stanowiły podstawę do wyliczenia wartości początkowej i dokonywania od niej odpisów amortyzacyjnych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 4 czerwca 2014 roku nr ILPB1/415-238/14-4/IM

Sytuacja Podatnika

W marcu 2014 roku Wnioskodawca przeprowadził modernizację zbiorników paliw ciekłych, polegającą na wstawieniu drugiego płaszcza zbiornika i zamontowania monitoringu kontrolującego przestrzeń międzyplacową w celu zapobieżenia wycieku paliw do środowiska naturalnego. Pełen koszt modernizacji zbiornika dwukomorowego o pojemności 15.000 l wyniósł wraz z kosztami nadzoru Urzędu Dozoru Technicznego i wykonania ponownej legalizacji przez Urząd Miar i Wag wyniósł około 70.000 zł.

Wnioskodawca wskazuje, że powyższe zbiorniki nabył od Agencji Nieruchomości Rolnych, która była właścicielem stacji paliw za kwotę 6.900 zł. Zbiorniki te nie stanowią w firmie środków trwałych. Wnioskodawca nadmienia, że w takiej sytuacji wynik będzie ujemny co może skutkować wypowiedzeniem przez bank umowy kredytowej. Czy należność za wykonanie zbiorników Wnioskodawca musi rozliczyć jako koszt uzyskania przychodu, czy też może zwiększyć wartość zbiorników i zastosować odpisy amortyzacyjne?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej 

Zgodnie z art. 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23. 

Zasady ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które są zróżnicowane m.in. w zależności od sposobu nabycia, określone zostały w art. 22g ww. ustawy. 

Art. 22g ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stanowi, że za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, w razie odpłatnego nabycia uważa się cenę ich nabycia. 

Wskazać przy tym należy, że jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adap...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę