Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY

3 stycznia 2015

Skutki podatkowe wypowiedzenia przez wspólnika udziału w spółce cywilnej

180

Spółka cywilna składa się z 3 wspólników, jest podatnikiem VAT, a dla potrzeb podatku dochodowego prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Spółka posiada majątek - współwłasność łączna - nieruchomości (działki niezabudowane, budynek sklepu wraz z działką, budynek gospodarczy wraz z działką rolną) i ruchomości: samochody, wyposażenie itp. Jeden ze wspólników posiadający 47,5% udziałów postanowił wystąpić ze spółki i prowadzić jednoosobowo działalność gospodarczą. Spółka nie posiada środków pieniężnych na wypłatę udziału dla występującego wspólnika, dlatego uzgodniono, że otrzyma on część składników majątku, sklep wraz z działką, na której jest posadowiony oraz jedną wydzieloną z innej działkę rolną (w planie zagospodarowania jest przewidziana możliwość zabudowy mieszkalnej. Jeżeli chodzi o rozliczenie podatku dochodowego, to czy:

  1. U pozostających wspólników w opisanej sytuacji wystąpi przychód z działalności gospodarczej z tytułu sprzedaży środków trwałych (zapłata w naturze, zwolnienie się z długu?). Jeżeli tak to czy przychód u pozostających wspólników określa się w wysokości ich procentowego udziału w spółce czyli łącznie 52,5% wartości rynkowej przekazanych składników majątku, natomiast po stronie kosztów należy uwzględnić tę samą wartość procentową jak np. niezamortyzowaną część środka trwałego w przypadku budynku oraz wartość nabycia w przypadku działek?

  2. U otrzymującego wspólnika posiadającego na dzień wystąpienia 47,5% udziałów nie wystąpi przychód podatkowy?

Proszę o wyjaśnienie, czy takie samo postępowanie będzie miało miejsce jeżeli wspólnikami spółki cywilnej są członkowie rodziny tzn. matka, brat, siostra. Czy można w tym przypadku, w momencie gdy jedno z nich występuje ze spółki, pominąć etap dotyczący opodatkowania podatkiem dochodowym i przekazać składniki majątku darowizną? Jak może takie rozliczenie wyglądać pod względem podatkowym?

Wiadomo, że aneks do umowy spółki związany z wystąpieniem wspólnika w tym wypadku musi być sporządzony notarialnie. Czy dopuszczalne jest sporządzenia aktu notarialnego na 1-2 tygodnie przed faktycznym wystąpieniem wspólnika, oczywiście termin ten będzie zapisany w umowie, procedury związane ze zmianą składu osobowego czyli remanenty, wykazy składników itp. zostaną przygotowane na dzień wystąpienia? Czy od wymienionych czynności zostanie pobrany podatek PCC?

ODPOWIEDŹ

Wypowiedzenie przez wspólnika udziału w spółce cywilnej może skutkować powstaniem zobowiązania podatkowego po stronie występującego wspólnika. Jeżeli spółka cywilna prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, wystąpienie wspólnika z tej spółki rodzi obowiązek sporządzenia i wpisania do tej księgi spisu z natury. Spis z natury sporządzony na dzień wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej, która prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, będzie stanowił podstawę do obliczenia dochodu uzyskanego przez poszczególnych wspólników w tej spółce od początku roku podatkowego.

Dodatkowo wspólnicy spółki cywilnej muszą również sporządzić wykaz składników majątku na dzień wystąpienia wspólnika. W przypadku otrzymania niepieniężnych składników majątku, przychód zaliczany do przychodów z działalności gospodarczej nie wystąpi, aż do momentu ich zbycia. Zasady opodatkowania wystąpienia wspólnika są takie same także, gdy spółkę tworzą osoby ze sobą spokrewnione. Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej nie będzie skutkować powstaniem obowiązku w podatku od czynności cywilnoprawnych.

UZASADNIENIE

Umowa spółki jest umową prawa cywilnego, zgodnie z którą wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów – art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego. Dla zawarcia umowy spółki cywilnej konieczne jest współdziałanie co najmniej dwóch wspólników. Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności rzeczy lub innego prawa albo na świadczeniu usług – art. 861 § 1 k.c. Wspólnik może wypowiedzieć swój udział w spółce cywilnej na zasadach określonych w art. 869 k.c. Wypowiedzenie umowy spółki cywilnej przez wspólnika nie skutkuje jej rozwiązaniem o ile wspólników spółki było więcej niż dwóch. W myśl art. 871 k.c. wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania oraz wypłaca w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w przypadku braku takiego oznaczenia – wartość jaką miał ten wkład w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika. Ponadto występującemu wspólnikowi wypłaca się w pieniądzu taką część wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach.

Należy podkreślić, że wspomniany przepis jest przepisem względnie obowiązującym, co oznacza, że wspólnicy mogą w umowie określić odmienne zasady rozliczenia wspólnika występującego ze spółki. Wspólnicy mogą w umowie stwierdzić, iż w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki rozliczenie z nim może odbyć się na zasadach określonych przez wspólników w umowie spółki. Zatem możliwe jest, aby wspólnicy rozliczyli się ze wspólnikiem, zwracając mu jego udział wniesiony do spółki oraz wypłacając część przypadającego na niego wspólnego majątku w postaci sklepu wraz z działką, na której jest posadowiony oraz jedną wydzieloną z innej działkę rolną, jeśli taki sposób przewiduje umowa spółki.

Na wspólniku występującym ze spółki cywilnej ciąży obowiązek rozliczenia podatku od dochodu, który uzyskał z udziału w spółce, w okresie od początku roku do dnia zakończenia działalności w spółce. Dochód ten należy obliczyć jako nadwyżkę przypadającej na tego wspólnika, proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku, kwoty przychodów nad kosztami ich uzyskania (obliczonymi z zachowaniem tej samej proporcji). Jeżeli spółka cywilna prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, wystąpienie wspólnika z tej spółki rodzi obowiązek sporządzenia i wpisania do tej księgi spisu z natury - według zasad przewidzianych w § 27-29 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z § 28 ust. 4 o zamiarze sporządzenia spisu z natury w innym terminie niż na dzień 1 stycznia i 31 grudnia, podatnicy powinni zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie co najmniej siedmiu dni przed datą sporządzenia tego spisu. Spis z natury sporządzony na dzień wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej, która prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, będzie stanowił podstawę do obliczenia dochodu uzyskanego przez poszczególnych wspólników w tej spółce od początku roku podatkowego.

Dodatkowo wspólnicy spółki cywilnej muszą również sporządz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.