Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , OPODATKOWANIE STRON UMOWY LEASINGU (art. 23a-23l) , TRANSPORT

7 lipca 2014

Skutki podatkowe wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu

212

Opłaty leasingowe ustalone w umowie leasingu poniesione do czasu wcześniejszego rozwiązania umowy są kosztem uzyskania przychodów.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 10 czerwca 2014 roku nr ITPB1/415-352/14/WM

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. W dniu 30 sierpnia 2011 r. zawarł umowę leasingu operacyjnego elektrowni wiatrowej. Umowa zawarta jest na okres 10 lat i jej wartość ofertowa wynosi 9.736.038 zł. Wnioskodawca jest zmuszony w pierwszym półroczu 2014 r. rozwiązać tę umowę, poprzez spłatę zobowiązania, czyli wcześniejszy wykup przedmiotu leasingu. Obecnie Wnioskodawca znalazł bank, który spłaci za niego resztę zobowiązania i leasing zakończy. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do korekty kosztów o opłaty leasingowe dokonane do czasu rozwiązania umowy?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 23a pkt 1 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej "finansującym", oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym", podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów

Jednocześnie jeżeli zawarta umowa leasingu spełnia określone w art. 23b ust. 1 ww. ustawy warunki oraz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.