Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA , NIERUCHOMOŚCI

4 maja 2015

Skutki podatkowe umowy najmu zawartej pomiędzy spółką cywilną a jej wspólnikiem

281

Małżonkowie są wspólnikami spółki cywilnej, w ramach spółki nabyli zorganizowaną część przedsiębiorstwa w skład którego weszła nieruchomość. Między małżonkami istnieje wspólność majątkowa. Nieruchomość jest środkiem trwałym spółki i jest amortyzowana. Żona prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w części nieruchomości należącej do majątku spółki. W związku z użytkowaniem lokalu w ramach działalności żony została zawarta umowa najmu ze spółką. Spółka wystawia faktury z tytułu najmu na firmę prowadzoną przez żonę. Przychody z tytułu najmu opodatkowane są przez spółkę podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem VAT, zaś żona fakturę za wynajem odnosi w koszty i odlicza podatek VAT. Czy taka sytuacja jest dozwolona w świetle przepisów podatkowych, a jeżeli nie to jak należy prawidłowo rozwiązać ten problem ? Czy można zastosować umowę użyczenia pomiędzy spółką a działalnością żony i jakie będą konsekwencje podatkowe?

ODPOWIEDŹ

Przepisy zarówno prawa cywilnego jak i prawa podatkowego nie zabraniają zawierania umów w tym przypadku umowy najmu pomiędzy spółką a jej wspólnikiem prowadzącym odrębna działalność gospodarczą. Skutkiem podatkowym takiej umowy będzie powstanie po stronie spółki przychodu w postaci zapłaconego czynszu i kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie wspólnika spółki. Przy zawieraniu zarówno umowy najmu jak i umowy użyczenia, ustawa o pdof nakazuje uwzględniać postanowienia zawarte w art. 25 a dotyczącego transakcji między podmiotami powiązanymi.

UZASADNIENIE

Według art. 860 Kodeksu cywilnego przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów (spółka cywilna). Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, w rezultacie nie posiada zdolności prawnej, ani zdolności do czynności prawnych. Spółka cywilna nie jest podmiotem prawa w rozumieniu prawa cywilnego, a tym samym nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym. W konsekwencji stroną zawieranych umów są wszyscy wspólnicy spółki, a nie sama spółka. Podmiotami praw i obowiązków są wspólnicy spółki, jak również odpowiedzialność za zobowiązania ponoszą wszyscy wspólnicy spółki solidarnie – art. 864 i art. 865 Kodeksu cywilnego. Majątek spółki cywilnej stanowi współwłasność łączną wszystkich wspólników spółki. Również w prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcami, w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, są poszczególni wspólnicy. Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnikami podatku dochodowego są osoby fizyczne będące wspólnikami spółki cywilnej, a nie sama spółka.

Z powyższych uregulowań wynika, że wskutek zawarcia umowy spółki cywilnej dochodzi do wyodrębnienia masy majątkowej stanowiącej majątek wspólny wspólników. Majątek ten, będący odrębną całością bywa określany jako „majątek spółki”. Obejmuje wkłady majątkowe wspólników oraz uzyskane dochody, stanowiące majątek wspólny wspólników, przy czym każdy z nich jest współwłaścicielem tego majątku, w formie wspólności łącznej, która utrzymuje wyodrębnienie majątku i jego niepodzielność - uchwała składów siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 1993 roku, sygn. akt III CZP 176/92. W innej uchwale z dnia 27 maja 1993 r., sygn. akt III CZP 61/93, Sąd Najwyższy podkreślił, że wspólny majątek wspólników jest majątkiem odrębnym od nie wchodzących w jego skład majątków poszczególnych wspólników. W skład tego majątku wchodzą własność i inne prawa majątkowe wniesione do spółki lub też uzyskane dla spółki w czasie jej trwania, łącznie ze środkami p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.