Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach niej opłacam składki na rzecz organizacji zrzeszającej przedsiębiorców i pracodawców, do której przynależność nie jest obowiązkowa. Czy składki te stanowią koszt uzyskania przychodów? 

ODPOWIEDŹ

Składki na rzecz organizacji zrzeszającej przedsiębiorców i pracodawców, do których przynależność jest dobrowolna podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w ograniczonej wysokości - łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku natomiast, gdy przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów podatkowych w roku podatkowym nie może przekroczyć 114 zł. 

UZASADNIENIE

Ustawodawca, co do zasady, zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej updop) jak i ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) wyłączył możliwość zaliczenia przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów kwoty składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa. Zasada ta wprost wynika z art. 16 ust. 1 pkt 37 updop oraz art. 23 ust. 1 pkt 30 updof.

myśl wskazanych przepisów nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa. Z tym, że ustawodawca przewidział wyjątki. W grupie tej znajdują się:

  • wpłaty podatników prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej,

  • składki na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne; jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych  wynagr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.