Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , TRANSPORT

13 września 2014

Rozliczenie wstępnej opłaty leasingowej przy zawarciu umowy leasingu operacyjnego

200

Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego na samochód ciężarowy. Czy wstępna opłata leasingowa poniesiona w związku z zawarciem umowy leasingu operacyjnego podlega zaliczeniu w koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia?

ODPOWIEDŹ

W przedstawionej sytuacji, Państwa Spółka będzie mogła uznać za koszt uzyskania przychodów wartość jednorazowej, wstępnej opłaty leasingowej w dacie jej poniesienia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej updop), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania przychodów albo zabezpieczenia źródła przychodów pod warunkiem, że wydatki te nie zostały wymienione w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust.1 updop). Jednocześnie zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 4d updop koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Przy czym za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Z powyższych zapisów jednoznacznie wynika, że co do zasady koszty pośrednie rozliczane są w dacie poniesienia pod warunkiem, że dotyczą okresu który nie przekracza roku podatkowego lub jeżeli dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, jednakże Spółka ma możliwość określenia jaka część danego kosztu dotyczy danego roku. Natomiast w przypadku, gdy koszt pośredni dotyczy okresu przekraczającego rok i nie można określić, jaka część kosztu dotyczy danego roku to w takim przypadku koszty te należy ujmować proporcjonalnie do długości okresu, którego wydatek ten dotyczy.

Zatem w przedstawionej przez Państwa sytuacji niezbędne jest ustalenie czy wydatek związany z zawarciem umowy leasingowej a dotyczący wstępnej, bezzwrotnej opłaty dotyczy okresu przekraczającego rok czy też jest wydatkiem o charakterze jednorazowym?

Problem ten był przedmiotem wielu rozstrzygnięć sądów administracyjnych i można powiedzieć, że w przedmiocie tym ugruntowała się jednolita linia orzecznictwa. I tak np., w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 lutego 2013 roku o sygnaturze akt I Sa/Po 1039/12 Sąd argumentował, że „wydatek z tytułu wstępnej opłaty leas...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.