Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Przedsiębiorca otrzymał dotację na rozwój przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Przedsiębiorca zgodnie z zawartą umową, otrzymane środki przeznaczył na zakup środków trwałych, materiałów dydaktycznych oraz pozostałe koszty - niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Urząd Marszałkowski nakazał ujęcie w miesięcznych rozliczeniach z US faktur potwierdzających wydatkowanie dotacji. Jak zaewidencjonować w KPiR tego rodzaju wydatki? Czy wpisać je w rubryce wolnej czy uznać jako koszt?

ODPOWIEDŹ

W myśl z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Z powołanego przepisu wynika, iż co do zasady wszelkie dochody podlegają opodatkowaniu, chyba że zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych lub co do których nie zaniechano poboru podatku.

W kolejności ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazał, że:

  • za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 14 ust. 1 updof);

  • przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów, albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (art. 14 ust. 2 pkt 2 updof).

Zatem, biorąc pod uwagę powyższe przepisy należałoby uznać, że w przypadku otrzymania dotacji, na prawidłowe jej rozliczenie ma wpływ:

  • cel i przeznaczenie dotacji;

  • oraz czy otrzymana dotacja zawiera się w katalogu dochodów wymienionych w art. 21 - przedmiotowo zwolnionych z podatku dochodowego.

Jak wspomniano wcześniej dotacje unijne mogą być przeznaczone na różne cele, np. na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub też na pokrycie pozostałych wydatków. Każde z tych dwóch przeznaczeń środków unijnych podlega różnym przepisom ustawy.

W przypadku gdy środki finansowe/dotacja przeznaczona została na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych to kwestię rozliczenia prawidłowości wydatkowania tej części dotacji będzie regulował art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy oraz art. 23 ust.1 pkt 45 ustawy o pdof.

Zgodnie ze wskazanym art. 23 ust. 1 pkt 45 nie uważa się za koszty uzyskania przychodu odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych według zasad określonych w przepisach o amortyzacji od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Zatem wartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacją przeznaczona na zakup środków trwałych nie stanowi kosztów uzyskania przychodów i jednocześnie na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 wskazanej ustawy kwota ta nie będzie stanowić przychodu z działalności gospodarczej.

Oznacza to, iż wydatki na nabycie aktywów trwałych, sfinansowane z dotacji np. w wysokości 70 proc., będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w formie odpisów amortyzacyjnych wyłącznie od kwoty sfinansowanej przez podatnika, czyli w tym przykładzie od 30 proc. wydatków.

Kwoty dotacji przeznaczonej na sfinansowanie zakupu środka trwałego nie należy, ujmować w księdze podatkowej po stronie przychodów. A część wydatków poniesionych na zakup środków trwałych, zwrócona podatnikowi w formie dotacji inwestycyjnej, nie będzie mogła być zaliczona do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne, czyli ujęta w księdze po stronie kosztów.

(...) przychody i koszty, których wysokość nie ma wpływu na podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku, a więc w części objętej zwolnieniem przedmiotowym, nie mogą być w księdze ujmowane. Wynika to m.in. także z treści pkt 13 „Objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów” w myśl którego „Kolumna 13 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10-12) z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uznaje się za koszty uzy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.