Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , AMORTYZACJA , BUDOWNICTWO

2 lutego 2015

Remont drogi dojazdowej do firmy a koszty uzyskania przychodów

258

Spółka z o.o. poniosła wydatki w związku z remontem nawierzchni drogi dojazdowej do nowo wybudowanego biurowca. Droga nie stanowi własności spółki. Na wydatki związane z remontem składały się koszty wykonania prac remontowych nawierzchni drogi, koszt dokumentacji projektowej oraz koszty nadzoru technicznego. Poniesione wydatki na remont miały na celu przywrócenie do należytego stanu nawierzchni drogi oraz zapewnienie Remont drogi dojazdowej do firmy a koszty uzyskania przychodów sprawnego odpływu wód opadowych z jej powierzchni, a tym samym stanowiły prace odtworzeniowe nawierzchni drogi istniejącej. Czy poniesione wydatki można zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów, czy też koszty remontu drogi winny być uznane jako inwestycja w obcym środku trwałym i podlegać amortyzacji?

ODPOWIEDŹ

W przypadku gdy spółka wykonała remont drogi dojazdowej do firmy, to w przypadku spełnienia przesłanek wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) wydatki poniesione na jej remont mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. Bowiem wykonanie remontu mającego charakter prac konserwacyjnych lub mające charakter odtworzeniowy, przywracający środkowi trwałemu pierwotny poziom techniczny nie stanowią inwestycji w obcym środku trwałym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop (art. 23 updof).

W myśl art. 16a ust. 1 updop (art. 22a ust. 1 updof), amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością;

  • maszyny, urządzenia i środki transportu;

  • inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

W myśl art. 16a ust. 2 updop (art. 22a ust. 2 updof) amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania:

  • przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej „inwestycjami w obcych środkach trwałych”,

  • budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie,

  • składniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej w art. 17a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników - jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający - zwane także środkami trwałymi,

  • tabor transportu morskiego w budowie (PKWiU 30.11).

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje wprost, co należy rozumieć przez inwestycje w obcych środkach trwałych. Definiuje natomiast pojęcie „inwestycji”. Zgodnie z art. 4a pkt 1 tej ustawy, inwestycje to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Natomiast środki trwałe w budowie to, według art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości, zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Uwzględniając powyższą definicję należy stwierdzić, że inwestycje w obcych środkach trwałych to ogół działań (nakładów) podatnika odnoszących się do niestanowiącego jego własności środka trwałego, które zmierzają do jego ulepszenia lub polegają na stworzeniu składnika majątku mającego cechy środka trwałego. Takie rozumienie inwestycji w obcym środku trwałym potwierdzają orzeczenia sądów administracyjnych (wyrok NSA z dnia 19 października 2010 sygn. akt II FSK 1043/09) jak również interpretacje podatkowe (Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 28 sierpnia 2012 r., sygn. ITPB1/414-622/12/PSZ, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 lutego 2013 r. sygn. IBPBI/2/423-1398/12/ PH i Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2014 sygn. ILPB1/415-1002/14- 2/AN).

Aby stwierdzić czy poniesione nakłady mają charakter ulepszenia należy je odnieść do treści art. 16g ust. 13 updop (art. 22g ust. 17 updo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.