Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

9 czerwca 2014

Przychód z tytułu zwrotu podatku VAT

223

W związku z zasadą neutralności w podatku VAT jego zwrot, po spełnieniu określonych warunków, nie będzie stanowił przychodu w podatku dochodowym.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 16 maja 2014 nr IPPB1/415-189/14-2/ES.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów i świadczenia usług podologicznych. Usługi podologiczne jako usługi medyczne do końca 2010 r. na podstawie art. 43 ustawy o podatku VAT były zwolnione z tego podatku.

W dniu 11.02.2011 r. Wnioskodawczyni zwróciła się do Ministra Finansów o indywidualną interpretację przepisów - czy w świetle przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 r. usługi te w dalszym ciągu będą korzystały ze zwolnienia z podatku. W wydanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że spełnia wszystkie przewidziane prawem przesłanki przedmiotowe i podmiotowe do zwolnienia tych usług od 1.01.2011 r. z podatku VAT (interpretacja z 22.03.2011 r. nr IPPB2/443-197/11-2/ KOM). W dniu 18.01.2013 r. Minister Finansów z urzędu zmienił tę interpretację i orzekł, że Wnioskodawczyni nie spełnia przesłanki podmiotowej do zwolnienia usług podologicznych z podatku VAT (zmiana interpretacji nr PT8/033/13S/490/PBD/12/PK-960). W związku z tym, że zmianę interpretacji Wnioskodawczyni otrzymała 23 stycznia, od 24 stycznia 2013 r. świadczyła te usługi jako opodatkowane stawką podstawową. Wszystkie koszty ponoszone w swojej działalności traktowała jako koszty dotyczące sprzedaży opodatkowanej więc cały podatek naliczony podlegał odliczeniu w 100%.

Jednocześnie Wnioskodawczyni wniosła sprawę do WSA, którą wygrała. Sąd w wyroku sygn.akt III SA/Wa 941/13 orzekł, że spełnia warunki do zwolnienia tych usług z podatku VAT. Wyrok Wnioskodawczyni otrzymała 29.01.2014 r. Obecnie czeka na jego uprawomocnienie się.

W przypadku, gdy Ministerstwo nie wniesie apelacji od wyroku lub też sprawę przegra, na podstawie art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawczyni będzie musiała dokonać korekty podatku należnego oraz naliczonego od sprzedaży usług podologicznych. Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość czy zwrócony przez Urząd Skarbowy podatek wynikający z dokonanej korekty będzie przychodem z działalności gospodarczej czy też przychodem z innych źródeł - podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 7d przychodem z działalności gospodarczej są w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i usług lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

W analizowanym przypadku powyższy przepis nie znajdzie zastosowania gdyż kwota nadpłaconego podatku od towarów i usług nie była ujęta przez Wnioskodawczynię w kosztach uzyskania przychodów.

Natomiast w treści art. 14 ust. 3 ww. ustawy ustawodawca wylicza jakiego rodzaju wpływy podmiotu gospodarczego nie są zaliczane do jego przychodów.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisem art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy, do przychodów nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Po pierwsze, w przepisie tym...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.