Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23)

7 października 2014

Prawo do zaliczenia podatku VAT do kosztów uzyskania przychodów

187

W sytuacji gdy przepisy ustawy o podatku od towarów i usług pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wówczas możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów podatku naliczonego. Natomiast w sytuacji, gdy z powodu swoich zaniedbań, Podatnik zostanie pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego nie istnieje możliwość zaliczenia jego wartości w koszty podatkowe.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 10 września 2014 roku nr ITPB1/415-712/14/MP.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca zawiera umowy kontraktacyjne z rolnikami ryczałtowymi. Zgodnie z treścią poszczególnej umowy płatność odbywa się w formie uzgodnionej wolą dwóch stron. Płatność może być dokonana w formie gotówki, jaki przelewu. Wnioskodawca wystawiając faktury VAT RR dla płatności realizowanych w formie przelewu odlicza podatek VAT naliczony pomniejszając tym samym podatek należny. Natomiast w przypadku zapłaty gotówkowej podatek VAT od wystawionych faktur VAT RR nie zostaje odliczony, a tym samym jego wartość przez Wnioskodawcę jest rachowana w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Czy nieodliczony podatek VAT od faktur RR wypłaconych przez Wnioskodawcę rolnikowi w formie gotówkowej jest dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów, nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Jednocześnie należy odnieść się do treści art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) tiret drugi ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług – jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Uregulowanie art. 23 ust. 1 pkt 43 ww. ustawy należy interpretować w powiązaniu z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zasadniczą cechą tego podatku jest prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.