Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , AMORTYZACJA , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m)

28 grudnia 2014

Podwyższanie i obniżanie stawek amortyzacyjnych

216

Przepisy nie zabraniają obniżenia stawki amortyzacyjnej danego środka trwałego nawet kilka razy, a następnie jej podwyższenia. Istnieje możliwość stosowania różnych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych na każdy rok podatkowy, z tym tylko zastrzeżeniem, aby stawki te nie były wyższe od stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 2 października 2014 roku nr IPTPB3/423-232/14-2/KC.

Sytuacja Podatnika

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest producentem rozwiązań w zakresie mat wejściowych, produktów reklamowych, jak i mat specjalnego przeznaczenia. Spółka na podstawie udzielonego jej zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Y”, korzystając z przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienia dochodów osiąganych z prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej działalności gospodarczej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Spółka co do zasady dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, niezależnie od tego, czy wykorzystywane są one do tzw. działalności strefowej, zgodnie z regulacją zawartą w art. 16i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. przy zastosowaniu amortyzacji liniowej i stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych

Czy Spółka może, począwszy od pierwszego miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego, dokonywać dowolnego obniżenia bądź podwyższenia stawek amortyzacyjnych stosowanych dla dokonania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, zarówno tych wykorzystywanych do tzw. działalności strefowej, jak i środków trwałych wykorzystywanych do pozostałej działalności, jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Dyrektor uznając za prawidłowe stanowisko podatnika, na mocy art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, odstąpił od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stosownie do art. 16i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1. Jednakże w myśl art. 16i ust. 5 cytowanej wyżej ustawy, podatnicy mogą dokonywać obniżenia podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawek dla poszczególnych środków trwałych. Takiej zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Ustawodawca dopuszcza również możliwość podwyższania i obniżania stosowanych przez podmiot stawek amortyzacyjnych, przy czym ich podwyższenie p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.