Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

2 lutego 2015

Podniesienie kwalifikacji zawodowych a koszty uzyskania przychodów

174

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług budowlano-konstruktorskich. Rozliczam się na zasadach ogólnych i prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. W przyszłym miesiącu zaplanowałem udział w szkoleniu podwyższającym kwalifikacje. Czy wydatki poniesione w związku z udziałem w szkoleniach i sympozjach (w tym koszty dojazdu) będą stanowiły koszty uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej?

ODPOWIEDŹ

Wydatki poniesione w związku z udziałem w szkoleniach i sympozjach (w tym koszty dojazdu) będzie Pan mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem, że obyte szklenie przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych, które niezbędne są w prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej. 

UZASADNIENIE

Co do zasady, z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) wprost wynika, iż kosztami podatkowymi będą takie koszty, które:

  • zostały poniesione przez podatnika,

  • pozostają w związku z prowadzoną przez niego działalnością,

  • ich poniesienie miało na celu uzyskanie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,

  • nie zostały wyłączone z kategorii kosztów podatkowych - art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem w przedstawionym problemie, przedsiębiorca winien wziąć pod uwagę czy wskazane koszty są uzasadnione i zmierzają do uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Należy bowiem zauważyć, iż kosztami podatkowymi nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo- skutkowym z uzyskaniem bądź zwiększeniem przychodu lub też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów oraz jednocześnie wydatki te nie zostały wymienione w zamkniętym katalogu kosztów niestanowiących kosztów podatkowych. 

Zatem należy uznać, że w przypadku gdy:

  • zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

  • przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych, które to wpłyną na jakość świadczonych usług, wydatki te będą stanowiły koszt uzyskania przychodów, jako że będą miały wpływ na wysokość osiągniętych przychodów bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Należy jednak  zaznaczyć,  co  podkreślił  Dyrektor  Izby  Skarbowej  w  Bydgoszczy w wydanej interpretacji z dnia 28 maja 2014 roku o sygnaturze nr ITPB1/415-287/14/MP, że: „to na podatniku spoczywa ciężar wykazania istnienia związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przyc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.