Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , NIERUCHOMOŚCI

1 lipca 2015

Podatek od nieruchomości a koszty uzyskania przychodów

189

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych. W tym celu Spółka nabywa prawo wieczystego użytkowania gruntu i następnie ponosi koszty z tytułu zapłaty za podatek od nieruchomości. Czy kwota podatku stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia cz też dopiero w dacie sprzedaży poszczególnych lokali ?

ODPOWIEDŹ

Wydatki z tytułu podatku od nieruchomości należy zakwalifikować jako tzw. pośrednie koszty uzyskania przychodów, zatem będą rozliczane zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj. w dacie poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku koszty te będą rozliczane proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej updop) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, z wyłączeniem wydatków enumeratywnie wymienionych w powołanym przepisie art. 16 ust. 1 ww. ustawy, będą stanowić koszt uzyskania przychodów, pod warunkiem, że pozostają w związku przyczynowo

Należy jednak podkreślić, że Podatnik w celu prawidłowego ujęcia wydatków jako kosztów uzyskania przychodów musi ustalić moment ich poniesienia jak również moment ich potrącalności, kierując się zasadami wyrażonymi w art. 15 ust. 4–4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

I tak, zgodnie zart. 15 ust. 4 ustawy określono, że koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

Jednakże w myśl art. 15 ust. 4b tej ustawy, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

  • sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo

  • złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego

  • są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Podkreślenia wymaga również fakt, iż koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie (art. 15 ust. 4c ww. ustawy).

Z powyższych zapisów wynika, iż generalną zasadą rozliczania kosztów bezpośrednich jest ich potrącalność w roku jego związania z odpowiadającym mu przychodem, chyba że koszt bezpośredni został poniesiony po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego po zakończonym roku podatkowym (nie późniejszym jednak niż z terminem upływu do z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.